Verdier sikret mot flom og ras

I 2003 har NVE utført 106 anlegg, viser siste årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i vassdrag. Anleggene sikrer viktige samfunnsverdier som boliger, veier og annen infrastruktur fra skader som følge av flom, erosjon og ras.

Av de 106 anleggene som er omtalt i rapporten er flere av anleggene flerårlige prosjekt. Tiltak med høy nytte for samfunnet blir prioritert, og det blir lagt stor vekt på natur og miljøet i planleggingen og utføringen av tiltakene. NVE utførte også 40 krisetiltak under og etter flommen som følge av det kraftige skybruddet på Nordvestlandet og Sør-Trøndelag i august 2003. 13 av dem er skildret i rapporten. Hvert år blir midler bevilget over statsbudsjettet til sikrings- og miljøtiltak langs vassdrag. NVE forvalter disse midlene. I 2003 hadde NVE rundt 73 millioner kroner til dette formålet. Dette inkluderer ekstrabevilgninger på 6,5 millioner kroner etter flommen på Nordvestlandet og i Sør-Trøndelag. Det er i hovedsak fire ulike typer tiltak som blir utført; erosjonssikringer, flomsikring, sikring mot ras og miljøtiltak. NVE legger i tillegg stor vekt på å forebygge skader fra flom og ras ved riktig arealbruk, og på den måten redusere behovet for sikringstiltak. NVE arbeider aktivt med dette gjennom Flaumsonekartprosjektet og Program for økt sikkerhet mot leirskred samt å informere og rettlede landets kommuner om arealbruk i utsatte områder. I 2003 fikk NVE 79 nye meldinger om behov for hjelp til tiltak. Meldingene kommer fra grunneiere, kommuner eller andre som ønsker hjelp. Årsrapporten inneholder oversikt over budsjett og forbruk, hvor mange tiltak som er planlagt og saksgang, og til slutt en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er utført siste året.