Illustrasjonsfoto

Velger klimavennlig asfalt

I Midt-Norge vinner asfaltentreprenørene som tenker på klimaet. For første gang spiller CO2-utslipp en avgjørende rolle for hvilken entreprenør som vinner anbudet om asfaltkontraktene.

I Midt-Norge er det to asfaltkontrakter som tester ut dette for første gang. En kontrakt ved Tunnsjøen nord i Trøndelag og deler av en kontrakt på Sunnmøre.

– Vi er i dialog med bransjen og dette vil bli et pilotprosjekt for å skaffe oss erfaring, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen Region midt til vegnett.no. Nå tar vi i bruk kunnskapen entreprenørene sitter med på dette området, og både de og vi vil lære mye av dette prosjektet.

Noen av tiltakene for å redusere CO2-utslipp vil være å produsere asfalten ved lavere temperatur (lavtemperaturasfalt), mer klimavennlige fyringsmetoder ved asfaltproduksjon, gjenbruk av asfalt, mobile asfaltfabrikker nært pukkverk, kort transport av asfalt til utleggersted, lastebiler med lavt CO2-utslipp, type stein og avstand til pukkverk etc.

Statens vegvesen legger ikke føringer for hvordan entreprenøren skal redusere utslipp av CO2, det er entreprenørene som velger sine tiltak.

– Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, sier Lunaas.

- Fortsatt like stort fokus på kvalitet
Statens vegvesen har et mål om å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030.

- Disse grepene vi må gjøre de neste årene vil føre til en vridning mot at klimatiltak vil lønne seg. Vi snur om på asfaltbransjen. Entreprenørene er klare og vil tilpasse seg raskt til de kravene som stilles til dem. Etter denne sesongen skal vi evaluere disse kontraktene grundig og se om blant annet prisvektingen er rett. Dette skal lønne seg både for entreprenørene og for Statens vegvesen, sier Lunaas.

– Vi må begynne et sted og hive oss uti det. Nå er vi med og styrer dette selv for å finne en fornuftig måte å oppnå de målene som er satt, sier Lunaas.

Miljødeklarasjon for asfalten
I vedlegget til konkurransegrunnlaget for de to kontraktene som ble lagt ut på anbud, står det at byggherre Statens vegvesen i denne kontrakten vil ta hensyn til utslipp av CO2 i tillegg til pris. Dette skal bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt.

Entreprenøren skal levere en EPD for alle asfalttypene som brukes. EPDen skal omfatte råmaterialene, transport til asfaltfabrikk, produksjon av asfalt og transport til utleggersted. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Ut fra leverte EPD fra alle tilbydere beregnes gjennomsnittlig utslipp av kg CO2-eq pr. tonn asfalt. Hver tilbyder gis et fradrag eller påslag pr. tonn asfalt ut fra hva de slipper ut av CO2 basert på sin EPD i forhold til gjennomsnittet av alle innkommende tilbud. Fradrag/påslag settes til 2 kroner pr. kg CO2eq/tonn asfalt.

Summen fra alle kontraktspunktene trekkes fra eller legges til tilbudssummen på kontrakten. Den entreprenøren som har lavest konkurransesum vinner anbudet.

Vil følge opp entreprenørene på C02 i tillegg til kvalitet
Tre tilbydere ga tilbud på kontrakten ved Tunnsjøen. Den som hadde gitt lavest tilbud hadde også lavest CO2-utslipp. Etter at vektingen var gjort, ble de innstilt som vinner av tilbudskonkurransen. Det var YIT.

To tilbydere ga tilbud på kontrakten på Sunnmøre. Heller ikke der fikk ikke vektingen avgjørende betydning for hvem som vant anbudskonkurransen. Det var NCC som ble innstilt.

Under asfaltleggingen vil Statens vegvesen gjennomføre kontroller for å være sikker på at planlagte tiltak blir gjennomført. Trekk vil bli gjennomført dersom de forutsetningene som er oppgitt i levert EPD, ikke er oppfylt. Trekk gjennomføres på den tonnasje som ikke er levert som forutsatt. Trekk settes til 1,5 ganger det beløp pr. tonn som tilbudssummen ble justert med ved vekting av tilbud. For øvrig gjelder alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget.

– Dette skal være enkelt og målbart, slik at det ikke blir noen tvister i etterkant, sier Lunaas.