Vegvesenet vil ha regionale bompengeselskap

Statens vegvesen sender i dag på høring anbefaling om å opprette regionale bompengeselskaper som erstatter dagens rundt 60 bompengeselskaper, skriver vegvesen.no.

Vegvesenet mener en omstrukturering til regionale selskaper kan gi mer ryddig forvaltning av sektoren og på sikt gi økonomiske gevinster.

Samferdselsdepartementet gav i februar 2011 Statens vegvesen Vegdirektoratet i oppdrag å utarbeide grunnlag for overgang til ny struktur i bompengesektoren. Statens vegvesen anbefaler ut fra dette at den minste enheten i ny struktur bør være ett bomselskap pr. fylke. Rapporten anbefaler også at fylkeskommunene søker samarbeid med sikte på å etablere større regionale selskap - kanskje så få som 5-6 på landsbasis.

Vegvesenet mener bompengeselskapene bør organiseres som offentlig eide aksjeselskap, i første rekke som fylkeskommunale eller regionale selskap. Begrunnelsen er at færre, men faste selskap antas å gi stordriftsfordeler som kan mer kostnadseffektiv drift. Større faste bomselskap vil også, etter Vegvesenets mening representere større profesjonalitet i forbindelse med låneopptak og kapitalforvaltning.

Statens vegvesens rapport med anbefaling om regionale bompengeselskaper blir nå sendt på høring til fylkeskommuner, KS, bompengeselskapene, Norvegfinans, NAF og Lastebileierforbundet. Frist for høringen er satt til 1. februar 2013

Ingen kryss-subsidiering

Selv om det opprettes regionale selskap vil de ulike prosjektene fremdeles være selvstendige regnskapsmessige enheter. Det innebærer at flere bompengeprosjekter inngår i samme selskap, men midlene skal holdes adskilt. Vegvesenet foreslår i sin høringsrapport tiltak for å motvirke faren for kryssubsidiering mellom prosjektene under selskapene.

Enklere for trafikantene

Statens vegvesen mener i tillegg at en omstrukturering til færre, men større bomselskaper vil gjøre det enklere for trafikantene å forholde seg til blant annet takster, rabatter og forskuddsordninger. Vegvesenet mener en slik forenkling og standardisering også vil gi åpenbare fordeler for de nye regionale selskapene og anbefaler at det jobbes mot at de regionale selskapene skal være utsteder av kundeavtaler, og gi kunden en ensartet avtale uansett hvilket anlegg de kjører i. Dette krever imidlertid overgang til en lavere grunntakst og flat rabattstruktur.

Bompenger skal gå til vegbygging

- Vi er opptatt av at mest mulig av bompengene som betales, skal gå til bygging av veg framfor administrasjon. Jeg har tro på at færre og større bompengeselskap kan være et viktig tiltak, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en kommentar til høringsforslaget fra Statens vegvesen.