Vegvesenet søker område for rv3-massedeponi

Statens vegvesen søker massedeponi i tilknytning til bygging av ny rv. 3/ 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Grundset i Elverum.

Primært søker Statens vegvesen områder som kan egne seg for nydyrking eller er dårlig arrondert/ drenert i dag. Skogsområder som er klare for nyplanting kan også være aktuelle.

Det er et ønske om kort transportavstand fra ny veg. Deponivolum minst 10 000 m³.

Statens vegvesen vil sørge for å fjerne vegetasjonsdekke/ matjord, fylle opp med sams løsmasser (ikke stubber/ røtter), planere og eventuelt tilbakeføre opprinnelig vegetasjonsdekke/ matjord. Området arronderes slik at overflatevann føres til eksisterende bekker/ vannveger, men etablerer ikke landbruksdrenering.