Her går den anbefalte korridoren fra E18 til Kjevik i Kristiansand. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet anbefaler ny vei til Kjevik

Statens vegvesen har utarbeidet konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan for riksvei 41/451 – ny vei til Kjevik i Kristiansand.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding på sine nettsider tirsdag.

Flere korridorer skal være utredet, og det anbefales å gå videre med kun korridor C6d.

– Korridor C6d starter i Timeneskrysset og går i dagens riksvei 41 frem til tunnel under Moneheia. Den kommer ut av tunnel ved Hamre, og går i bro over Topdalselva. Veien følger rundt sydspissen av rullebanen av Kjevik, frem til dagens terminalområde, forklarer prosjektleder Asbjørn Heieraas.

Den anbefalte traseen oppfyller, ifølge pressemeldingen, målene ved prosjektet, som omfatter å redusere kjøretiden fra E18 til terminalen, stabilisere trafikkavviklingen på riksvei 41 og 451, sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken, sørge for gode kryss- og veiløsninger og redusere konflikter mellom ulike trafikantgrupper.

– Samtidig skal ny vei gi god tilknytning til og bygge opp under flyplassen, og gi bedre tilknytning for beboere og næringsliv som benytter riksvei 41, sier Heieraas.

– Nærmiljøet på Hamresanden skal styrkes, og løsningen skal legge til rette for ønsket utvikling i nærområdet. Dette innebærer også at barrierevirkning mellom boliger og sjøen skal reduseres, og antall støyutsatte boliger skal også reduseres, sier han.

Billigst og best

Resultatene i Konsekvensutredningen viser, ifølge pressemeldingen, at C- alternativene er vesentlig bedre enn de andre alternativene, både for de prissatte og ikke prissatte tema.

Den anbefalte korridoren gir, ifølge Vegvesenet gevinst ved at reisetid og utslipp reduseres mellom E18 og Kjevik, trafikken reduseres på Hamresanden, små konsekvenser for landskap og miljø, samt mindre belastning på området fra Hamre til Ve.

Konsekvensene av veien vil gi noe negative følger for landskapsbildet på Hamre, der tunnelåpningen vil gi skjæringer, samtidig med at kryss med lokalvei vil ta plass i landskapet. Naturmiljøet på sydspissen av Kjevik med slåttemark og rødlistede insektarter vil også bli berørt som følge av veien, skriver Vegvesenet.

På den annen side vil kun to av 26 registrerte kulturmiljøer bli berørt av C6d-alternativet. Sjøflyrampen har, ifølge pressemeldingen, stor verdi som kulturminne, og i tillegg blir jernalderboplassen på Øygarden berørt. Naturressurser reduseres i alle alternativene. For C – korridorene er det rundkjøringen på Hamre som beslaglegger fulldyrket jord.

Fire felt

Ny vei til Kjevik vil i anbefalt løsning gå fra Timeneskrysset med fire felt.

Ved avkjøring til Hånes og Lauvåsen kommer et toplanskryss. Videre følger veien dagens trase, før den går i tunnel under Moneheia. Ved Hamre vil veien komme ut i dagen, og krysse eksisterende lokalvei og riksvei 41 mot Birkenes. Fra krysset fortsetter veien i to felt i bro over Topdalselva.

Veien går rundt sydspissen av Kjevik, og ender ved terminalområdet, skriver Vegvesenet.

Konsekvensutredningen skal behandles av Kristiansand Kommune i løpet av høsten. Dersom det vedtas at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning skal legges ut til offentlig ettersyn, vil det være mulig å uttale seg til planforslaget.

I løpet av høsten vil det, ifølge pressemeldingen, også arrangeres åpen kontordag i forbindelse med at kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn..