Alternativ A2 over Glomma. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet anbefaler Glommakryssing

Statens vegvesen anbefaler alternativ A2, firefeltsbru med separat gang- og sykkelveibane i sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing på riksvei 22.

Det kommer frem i en pressemelding på vegvesen.no mandag.

Anbefalt løsning (A2) med separat gang- og sykkelveibane omtrent 50 meter sør for eksisterende bru, innebærer videre planskilte kryssløsninger på hver side av Glomma. Dette har en kostnad på 2,135 milliarder kroner, skriver Vegvesenet.

Avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen overleverte mandag 5. desember forslaget til ordfører John Harry Skoglund i Fet kommune.

– Alternativ A2 kommer best ut etter en samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samtidig som alternativet svarer godt til måloppnåelsen. A2 vil være tilnærmet likt som dagens bru i forhold til Fetsund lenser og Fetsund sentrum, og det har forholdsvis lite inngrep i dyrket mark. Når det gjelder investering og drift er A2 det billigste alternativet. I tillegg løser A2 utfordringene med eksisterende bru på en bedre måte enn D2.1 og E2, uttaler Karbø i pressemeldingen.

Målet med prosjektet er at ny riksvei 22 over Glomma skal gi redusert reisetid i rushtiden, bedre trafikkavvikling, samt bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. I tillegg skal ny vei bidra til økt trafikksikkerhet, redusere miljøulemper som for eksempel støy, og tilrettelegge for gode løsninger for gående og syklende, skriver Vegvesenet.