Over her vil Vegvesenet krysse Oslofjorden med en ny bru. Foto: Halvard Alvik, SCANPIX (FRB)

Vegvesenet anbefaler bru over Oslofjorden

Vegvesenet anbefaler at det bygges en bru over nordre del av Håøya, fra Digerud til Sundbyåsen.

– Vi har gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bru er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi, sier regionveisjef Per Morten Lund i Region øst.

Tilleggsutredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.

Vegvesenets utredning viser at en løsning med bru over nordre Håøya vil gi mellom 6 og 7 kilometer kortere trasé enn dagens rv. 23 Oslofjord-forbindelse.

– For å få en rask gjennomføring av planprosessen anbefaler vi bruk av statlig plan, sier Lund.