Vegtilsyn på høring

Samferdselsdepartementet har sendt på høring en utredning om behovet for å opprette et selvstendig vegtilsyn.

Flertallet i utvalget anbefaler at et slikt tilsyn blir etablert, som et ledd i arbeidet med å sikre at transportsystemet er tryggest mulig.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 har regjeringen satt som mål at tallet på hardt skadde og drepte i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020.

For å få til en slik reduksjon er det nødvendig med tiltak både på infrastruktur-, trafikant- og kjøretøyområdet. Disse tre områdene henger nøye sammen, og klart definerte roller og tydelig ansvarsfordeling mellom aktørene er viktig for å oppnå gode og varige resultater av innsatsen for økt trafikksikkerhet.

NOU 2009:3 "På sikker veg - Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen" ble overlevert samferdselsministeren 16. februar 2009.

Høringsfristen er satt til 14. august 2009.