Vegteknolog

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
StedOslo, evt. Lillehammer
Søknadsfrist01.01.2017

Seksjon Veg- og materialteknologi, ved Ressursavdelingen i Region øst, har som en av sine hovedoppgaver å bistå prosjektene i regionen med kontroll av utførelse og kvalitet på materialene som brukes til vegbygging. Vi utfører felt- og laboratorieundersøkelser innen fagområdene betong, steinmaterialer, asfalt og geosynteter. I tillegg bidrar vi med vår kompetanse om materialbruk og vegkonstruksjon i de fleste faser av veiens livsløp, fra planleggingsstadiet til utbygging, og når det er behov for vedlikehold.

Arbeidsoppgaver

Som vegteknolog vil oppgavene dine i hovedsak omfatte:

 • Dimensjonering av vegoverbygning på nye prosjekter.
 • Prosjektering av strekningsvise forsterkningstiltak.
 • Rådgivning knyttet til drenering og teleproblematikk.
 • Vurdering av materialtyper til bruk i vegoverbygning.

I arbeidet vil du ha tilgang til verktøy som blant annet oppgravingsprøver, bæreevnemålinger og spor- og jevnhetsmålinger. Georadar brukes også i økende grad, og du vil ha mulighet til å påvirke omfanget av dette.

Du blir en av flere vegteknologer som veksler mellom å samarbeide tett, og å arbeide selvstendig. Vi er opptatt av å videreutvikle samhandling på tvers av fag og avdelinger, og du vil få god mulighet til å påvirke denne arbeidsformen.

Seksjonen har medarbeidere både i Oslo og på Lillehammer. Kontorsted for denne stillingen er i utgangspunktet i Oslo, men Lillehammer er også aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

 • fortrinnsvis mastergrad med hovedvekt på vegfag, men kandidater med bachelorgrad kan også være aktuelle.
 • minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver som beskrevet.

Hvis du har sterk og allsidig praksis, eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stillingen medfører mye kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere, samt utarbeidelse av skriftlige rapporter. Vi stiller derfor krav til gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • faglig nettverk
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Oddny Jørgensen
mob: +47 91380302

Søk her