Vågen i Bergen skal renses for gift

I løpet av høsten blir det klart hvordan de store mengdene forurenset mudder og arkeologiske gjenstander på bunnen av Vågen kan fjernes, skriver Bergens Tidende.

Tidligere i sommer ble det satt i gang tre forprosjekter som skal utrede hvordan de store giftmengdene på bunnen av Bergen havn kan fjernes.

Bergen kommune skal sette ned og lede en styringsgruppe som skal legge frem en handlingsplan for oppryddingen. Gruppen vil også ha representanter for Statens Forurensingstilsyn (SFT) og fylkesmannens miljøvernavdeling. Når handlingsplanen er klar, skal det søkes om midler fra staten til oppryddingen som trolig vil koste flere hundre millioner kroner.

I tillegg til mengdene med bly, kvikksølv, pcb og andre miljøgifter, ligger det enorme mengder arkeologiske gjenstander der. Bunnen av Vågen er Nordens, kanskje Europas, rikeste marinarkeologiske lokalitet. Derfor er Riksantikvaren trukket inn i vurderingene av hvordan sedimenter og historiske gjenstander skal fjernes, sier han.

Konsulentfirmaet COWI er engasjert for å utrede mulighetene for å få midler fra UNESCO til dette prosjektet.