Uvanleg høg auke i magasinfyllinga i veke 44

Uvanleg høgt tilsig og redusert produksjon førde til at fyllingsgraden i dei norske vatnkraftmagasina auka med heile 3,0 prosentpoeng i veke 44, skriv Nve.

Ved utgangen av veke 44 var dermed fyllingsgraden 90,2 prosent. Dette er 2,0 prosentpoeng høgare enn normalt for veka, og det er 11,7 prosentpoeng høgare enn på same tid i fjor. I Sverige var fyllingsgraden 85,2 prosent, noko som er uendra frå sist veke. I veke 44 var det eit nyttbart tilsig til det norske kraftsystemet på 4,8 TWh Dette er det høgaste berekna tilsiget som nokon gong er registrert i denne veka. den førre rekorden var på 4,4 TWh, og var frå 1978. Lågare etterspørsel som følgje av mildt ver og utviklinga i vatnkraftsituasjonen førde til reduserte priser i veke 44. Den lave etterspørselen var også orsak til at den norske vasskraftproduksjonen sokk med nesten 10 prosent frå veke 43.