Utsett arealplanene til loven er på plass

Miljøvernminister Helen Bjørnøy ber kommunene som grenser til Oslomarka om ikke å vedta nye arealplaner eller gi dispensasjoner før rikspolitiske bestemmelser om midlertidig vern av marka er på plass, skriver hun i en pressemelding.

Disse bestemmelsene vil komme før sommeren og blir innført i påvente av den nye markaloven. - I denne perioden før det midlertidige vernet er på plass, er det viktig at kommunene ikke vedtar utbyggingsplaner eller gir dispensasjoner. Grunnen er at slike vedtak vil kunne bidra til ytterligere nedbygging av viktige friluftsområder og gjøre arbeidet med både de rikspolitiske bestemmelsene og markaloven vanskeligere, sier Bjørnøy. Miljøverndepartementet vil i arbeidet med ny markalov ta utgangspunktet i markagren-sen som nå gjelder og som ble fastsatt i 1986. Departementet ber derfor de 19 kommu-nene som grenser til Oslomarka om å sende inn arealdeler av kommuneplanen til de-partementet slik at det er nåværende grenser som blir lagt til grunn for arbeidet. I påvente av ny markalov vil miljøvernministeren innføre rikspolitiske bestemmelser for Oslomarka. Det tas sikte på at bestemmelsene vil bli gjort gjeldende fra sommeren 2007. Forslaget vil bli sendt på høring før det vedtas.