Utbyggingssjef


Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

FirmaAvinor
FylkeAkershus
StedOslo lufthavn Gardermoen
Søknadsfrist15.03.2018

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Enheten utbygging har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Enheten er en del av Drift og Infrastruktur, som er en divisjon i konsernet.

For å videreutvikle enheten, skal det etableres egne prosjektområder for oppfølging av nærmere bestemte prosjektporteføljer. Tidligere har disse funksjonene vært delvis ivaretatt av innleide ressurser. Som utbyggingssjef leder du et prosjektområde, har overordnet ansvar for en nærmere bestemt prosjektportefølje og er prosjektansvarlig for det enkelte prosjekt dersom annet ikke er avtalt. Utbyggingssjefen deltar i enhetens ledergruppe og rapporterer til direktør prosjekt og utbygging.

Som utbyggingssjef vil du bidra sterkt til at konsernet og resultatenhetene når sine resultatmål ved å sikre at prosjektene gjennomføres innenfor vedtatte styringsmål for kost, tid og kvalitet, og dermed legger til rette for realisering av forretningsmessige gevinster i resultatenhetene.

Prosjektområdet har ansvar for en nærmere definert prosjektportefølje, og du blir ansvarlig for daglig oppfølging av ansatte og innleide. Prosjektområdene har ansvar for at prosjektene leveres slik som beskrevet i omforent prosjektmandat/bestilling. Prosjektområdene har ansvaret for daglig oppfølging mot avdelingens oppdragsgivere/kunder. Det forutsettes at områdene samarbeider tett med hverandre.

Det forutsettes også at prosjektområdene samarbeider tett med avdelingens øvrige seksjoner i stab og retter seg etter de instruksjoner som blir gitt, med bakgrunn i felles gjennomføring av prosjektporteføljen.

Prosjektene skal levere de ytelser som er beskrevet i prosjektmandatet/bestillingen fra prosjekteier. Dette innebærer å planlegge og bygge prosjektene i tråd med bestilling. Som grunnlag for prosjektenes mål og styring skal prosjektene utarbeide et prosjektstyringsdokument. Dette dokumentet skal beskrive alle prosessene som skal gjennomføres for å nå de oppsatte prosjektmålene.

Prosjektene skal styres og leveres i tråd med alle lover, forskrifter, Avinors tekniske premisser, styringssystem og øvrige interne prosedyrer. Prosjektområdene skal bidra sterkt til erfarings- og læringsprosesser på tvers av prosjektene for å sikre at prosjektene blir gjennomført på en god måte.

Ansvar og oppgaver:

 • være prosjektansvarlig for alle prosjektene i porteføljen dersom annet ikke er avtalt
 • overordnet ledelse av prosjektene fra idéfase til internt eierskifte herunder:
 1. gjennomføre entreprisekontrakter, fra utarbeidelse av kontraktstrategi til overtagelse
 2. organisere prosjektene med byggeledelse
 3. samordne alle aktiviteter i prosjekteringsfase og gjennomføringsfase
 4. samarbeide med interne og eksterne premissgivere
 5. utarbeide og følge opp prosjektbudsjett og tidsplaner
 6. gjennomføre og følge opp risikoanalyser
 7. forestå anskaffelser iht. lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter
 8. utarbeide og følge opp prosjektadministrative bestemmelser og rutiner, herunder SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) og KS (kvalitetsstyring og –sikring)
 9. gjennomføre og følge opp usikkerhetsanalyser (usikkerhetsstyring)
 10. gjennomføre og følge opp risikoanalyser (Risk Management)
 • ivareta alle krav i relevante lover og forskrifter, herunder bestemmelser knyttet til «sosial dumping»
 • sikre at prosjektene leveres i tråd med Avinors tekniske premisser, styringssystem og andre interne retningslinjer
 • sikre nødvendig rapportering fra prosjektene og felles rapportering fra prosjektporteføljen
 • sikre nødvendig kontakt med bestillere/kundene til prosjektene både driftskoordinering og nødvendig ledelseskontakt
 • utbyggingssjef kan etter nærmere avtale også fungere som prosjektleder. I disse tilfellene vil prosjekt- og utbyggingsdirektør fungere som prosjektansvarlig

Stillingens ansvarsområde kan justeres etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • høyere teknisk utdannelse, på bachelor- eller masternivå
 • meget god kjennskap til prosjektmetodikk
 • erfaring fra ledelse av prosjektporteføljer
 • lang og bred erfaring fra ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter
 • meget god kjennskap til relevante lover og forskrifter knyttet til gjennomføring av prosjekter, herunder lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • erfaring og kunnskap innen kontrakt bestemmelser for entrepriser, tjenester og leveranser
 • erfaring fra offentlig byggherrevirksomhet – gjerne innen offentlige byggherrer

Personlige egenskaper:

 • åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • gode lederegenskaper
 • etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • god motivator
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode velferdsordninger

Arbeidssted er Oslo lufthavn. Stillingen innebærer reisevirksomhet.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf 404 03 554.

Søk stilling

Vis flere stillinger: