Utbygging og drift på norsk sokkel

I dag er det 48 felt i produksjon på norsk sokkel. De fleste av disse produserer både olje og gass. Det pågår to store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel: Snøhvit og Ormen Lange. Begge disse feltene starter produksjonen i 2007.

Olje- og energidepartementet har hittil i 2005 godkjent 9 nye utbyggingsprosjekter. De fleste av disse er satellittutbygginger og modifikasjoner på eksisterende installasjoner. Det er betydelige olje- og gassressurser igjen i felt som er utbygd og i områder nær eksisterende infrastruktur. Deler av norsk sokkel er i en moden fase karakterisert ved etablert infrastruktur, avtakende produksjon og tiltakende enhetskostnader. Økt oljeutvinning: Forventet gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje på norsk sokkel er 46 pst. En økning i utvinningsgraden med et prosentpoeng tilsvarer 100 millioner Sm3 olje som med dagens oljepriser tilsvarer 250 milliarder kroner. Oljedirektoratets målsetting for norsk sokkel er at oljereservene skal økes med 5 milliarder fat innen 2015.