Usikkert om Gimsøya er egnet som lufthavnlokasjon

Værmålinger konkluderer med sterke sidevinder og lavt skydekke som kan gjøre det vanskelig å etablere en lufthavn på Gimsøya i Lofoten.

I henhold til Nasjonal Transportplan har Avinor utredet Gimsøya som alternativ ny storflyplass i Lofoten.

Det har pågått innsamling av værdata i perioden oktober 2012- mai 2015. Meteorologisk institutt har utarbeidet to statusrapporter, og bekrefter nå at det foreligger tilstrekkelig med meteorologisk data for en god vurdering.

- Analyser fra innsamlet værdata viser at sterke sidevinder og generelt operativt ugunstige vindforhold vil påvirke regulariteten for flytrafikken ved Gimsøya. Spesielt om vinteren vil dette være et problem og føre til lav tilgjengelighet. Om sommeren vil lavt skydekke føre til utfordringer og redusere tilgjengeligheten, forteller Jon Sjølander, strategidirektør i Avinor.

Prognosen for tilgjengelighet ender på 91% i løpet av ett år. Altså vil en fremtidig flyplass på Gimsøya bli påvirket negativt én av ti dager grunnet lokale værforhold. Verst vil det være om vinteren med en tilgjengelighet på kun 85%. Dette er langt ifra tilfredsstillende for en regional lufthavn.

- De faktiske værmålingene viste seg å være dårligere enn de teoretiske beregningene som ble gjort i forkant. Dette viser hvor viktig det er med langsiktige og reelle værmålinger på stedet før en beslutning fattes, forklarer Sjølander.
- Vi skal nå sette sammen en ekspertgruppe bestående av både eksterne og interne ressurser, og gjennomgå resultatene. Dette for å kunne etablere en fullstendig analyse, noe et så stort prosjekt nødvendiggjør. Først etter at en slik gruppe kommer med sin vurdering vil vi konkludere. Dette håper vi å ha på plass før årsskiftet, avslutter Sjølander

Avinor ønsker ikke å si noe om alternativer til Gimsøya før en slik konklusjon foreligger. Dersom konklusjonen blir at Gimsøya ikke blir utredet videre, må det gjøres en ny vurdering av hele regionen. En eventuell strukturanalyse forventes å bli gjennomført i løpet av første halvår 2016.