- Usikkerhet om fremtiden

MEF håper på en rask avklaring av de mange uavklarte spørsmålene knyttet til den fremtidige håndteringen av fylkesveinettet og er positiv til at permitteringsregelverket blir mer fleksibelt.

Fylkeskommunene overtar fra 1. januar 2010 mer enn 17 200 kilometer riksvei og 78 fergesamband. Disse veiene har svært varierende standard, etterslepet på vedlikehold er ca. 22 milliarder kroner.

- I tillegg er fylkenes mangel på vegkompetanse en stor utfordring, sier Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) administrerende direktør Trond Johannesen.

- MEF har vært og er fortsatt skeptisk til denne forvaltningsreformen. Når det er sagt mener vi at regjeringens ekstrabevilgning til fylkene på 6,9 milliarder kroner er et godt utgangspunkt for overtakelsen. Dette er 1 milliard kroner mer enn det staten bruker på disse vegene i 2009. Midlene er dessverre i liten grad øremerket, noe som vil kreve stor disiplin i fylkeskommunene for at midlene skal komme vegbrukerne til gode, understreker Johannesen.

- Nyeste tall fra anleggsbransjen viser at den ledige kapasiteten er større enn på samme tid i fjor. Det er viktig at denne kapasiteten blir utnyttet til vegbygging og -vedlikehold, og at konkurransen om disse anbudene også i framtiden blir håndtert på samme vilkår selv om fylkene nå overtar ansvaret for riksvegene, fremholder Johannesen.

MEFs medlemsbedrifter varsler om økt bruk av permittering. Endringene i permitteringsreglene i forbindelse med tiltakspakken i januar ble derfor godt mottatt av MEF. Arbeidsgiverperioden ble redusert fra 10 til 5 dager fra 1. april og permitteringsperioden/dagpengeperioden ble økt fra maksimalt 30 til 52 uker gjeldende fra 1. februar.

Regjeringen foreslår ytterligere tilpasninger av permitteringsregelverket ved å senke kravet til permitteringsgrad fra 50 til 40 prosent. Dette vil medføre at flere får rett til dagpenger ved permittering og at kriteriene for rullerende permittering forbedres. Videre innfører regjeringen muligheter for avbrudd i permitteringen på opp til seks uker grunnet arbeid før det stilles krav om ny permittering. Ny permittering innebærer krav om ny arbeidsgiverperiode.

- MEF er glad for at permitteringsregelverket blir mer fleksibelt, og håper på en rask avklaring av de mange uavklarte spørsmålene knyttet til den fremtidige håndteringen av fylkesveinettet, avslutter Trond Johannesen.