UNN A-fløy

Constos prosjektsjef Jens Solvang har vært prosjektleder for den nye fløyen.

Det Consto´ske fotavtrykket på Universitetet i Nord-Norge (UNN) er stort. Med ferdigstillelsen av en ny A-fløy på syke-huset har selskapet i løpet av få år bygget og levert tre store byggeprosjekter på sykehuset i Tromsø.

Fakta

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Sykehus

Bruttoareal: 19.000 kvadratmeter

Byggherre: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Byggherrerepresentant: Metier OEC

Totalentreprenør: Consto

Kontraktssum eks. mva.: 683 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Rambøll Norge / Per Knudsen Arkitektkontor

Rådgivere: RIByFy, RIAKU: Rambøll Norge l RIB: Asplan Viak l RIB prefab: Arcon Prosjekt l RIG: Multiconsult l RIBR: Total Brannsikringl RIE, RIV, RI VVS: COWI / Bravida

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhus: Roald Madsen l Dører: Nordic Door l Prefab: Element Nor l Stål: Ruukki Construction l Glass og fasader: Staticus l Blikkenslager: Tom Dreyer l Porter: Hörmann Norge l Taktekking: IcopalTak l Branntetting/brannisolering: C & M Brannsikring l Riving: Norsk Saneringsservice l Muring: Blåmann Mur l Gulvstøp og avretting: Josefson Consult l Flisarbeid: Proffkeramikeren l Gulvbelegg: Interiørservice l Maling: Edvardsson Entreprenør l Innervegg / himling: Pro Nordic l Systemvegger: Wallenium l Lås og beslag: Låsesmeden Tromsø l Innv. trapper og rekkverk: Cosmos Construction l Laboratorieinnredning: Labrum l Innv. skilting: Bokstavhuset l Systemhimling: Interoc Akustic l Fast bygginnredning: Zystem l Glass rømningsbalkong: Glassmester A. Appelbom l Stål rømningsbalkong: Maritim Sveiseverksted l Pasientløftere: Etac l Heis: Kone l Rørpost: Aerocom l Avfall og tøysug: Envac l Stikningsarbeider: Nordnorsk Byggekontroll

Den nye fløyen er et tilbygg og påbygg for det eksisterende sykehuset, og vil bedre kapasiteten for et regionssykehus som dekker store pasientgrupper over enorme avstander i Nord-Norge. Laboratoriemedisin, poliklinikker, operasjonsstuer og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinske tilbud, ambulansemottak, auditorium og under-visningsrom alt skal inn i A-fløyen og i deler av den eksisterende bygnings-massen som den nå knytter seg til.

Tilstøtende deler av bygget måtte rokeres for å sikre effektiv og funger-ende kommunikasjon mellom ny fløy og det eksisterende sykehuset.

Da jobben gikk ut på anbud, var den utformet med delte entre-priser. Senere ble den samlet til en totalentreprise. Prosjektsjef i Consto, og prosjektleder for A-fløyen, Jens Solvang, forteller om et sammensatt anbudsgrunnlag med detaljbeskrivelser, fag-beskrivelser, postbeskrivelser og tegninger, i tillegg til en over-ordnet funksjons- og ytelsesbeskrivelse.

– Det ga en kompleks start. Vi måtte i tillegg ta ansvaret for all den tidligere prosjekteringen, som hadde pågått fra byggherrens side over flere år. Med det påtok vi oss en stor risiko. Prosjekteringen måtte også kvalitetssikres, som medførte en del ekstra ressursbruk, forklarer Solvang.

Opprinnelig bygg skulle renskes ned til en betongkropp som var planlagt omarbeidet og gjenoppbygget. Det ville innebære mye støyende og tidkrevende arbeider med betongsaging, meisling og støyende hulltakinger for de store vindusflatene som den nye fløyen skulle ha.

– Et suksesskriterium var at vi lanserte en annen løsning i for-handlingsfasen. Det var å rive konstruksjonen og bygge opp alt igjen. Det var komplisert å rive kloss inntil en operasjonsstue i full drift. Men det støyer mindre med en gravemaskin med stor klo som tygger i stykker, enn en meiselhammer som banker. Uansett måtte det arbeidet ha blitt priset høyt, siden vi ikke kunne ha forstyrret for mye av sykehusets vanlige drift. Det kan se ut som om det var et merkelig valg av oss. Bygget var jo fra 1990, og hadde ikke brukt levetiden sin. På den annen side sparte vi byggherren for store kostnader og sykehusområdet for støv og støy, poengterer Solvang.

Byggherrerepresentant har vært Metier OEC, mens COWI har vært teknisk rådgiver for elektro, ventilasjon og VVS. I tillegg til logistikkundersøkelsen som COWI også gjennomførte, ble det også foretatt en analyse av personalgjennomstrømmingen i den nye fløyen. I den tidlige prosjekteringen utført av byggherren hadde COWI rådgiving tilknyttet brann og akustikk.

Total Brannsikring AS har vært brannrådgiver med utforming av endelig brannkonsept og all brannprosjektering i totalentreprisen. Rambøll Norge har i tillegg til arkitekttjenester sammen med Per Knudsen Arkitektkontor, også hatt ansvaret for bygningsfysikk og akustikk.

Totalarealet er på cirka 19.000 kvadratmeter, der om lag 8.000 kvadratmeter ble revet og bygget opp igjen. A-fløyen er bygget som passivhus, og har Energimerke A.

Testfaser

Det tekniske anlegget som er bygget inn mot det eksisterende sykehuset er svært komplisert. De er ikke bare selvstendige; enkelte av dem går på kryss og tvers. Som alltid i sykehus-prosjekter var egne, separate ventilasjonsanlegg en utfordring.

– Bygging av isolater, renrom og spesialrom på laboratorier hadde vi ikke befattet oss med tidligere. Testfasen var tid-krevende som vi brukte mye ressurser og tid på å planlegge. I tillegg til fremdriftsplanen hadde vi også en egen testplan, som startet etter sommeren 2017 og varte frem til november. Da startet teknisk prøvedrift. I hovedsak startet klinisk prøvedrift i slutten av januar og går frem til sykehuset tas i bruk i juni, forklarer Solvang.

Av suksesskriteriene i prosjektet nevner Solvang samhandling og samspill med byggherreorganisasjonene. Det har vært lite byrå-krati der oppgavene har vært løst med forholdsvis små organisa-sjoner.

– Produksjonen er styrt med LEAN-management. Vi har kun hatt to revideringer av fremdriftsplanen, det er uvanlig i et såpass stort prosjekt. Bruken av digitale plattformer er omfattende, og vi har brukt prosjekthotellet Interaxo, også som kommunika-sjonsplattform. Det har redusert mailbruken vår betraktelig, opplyser Solvang.

Hjemmebane

A-fløyen er altså den tredje totalentreprisen med samspill som Consto har for UNN på få år. De to andre var pasienthotellet og PET-senteret, alle tre et steinkast fra hverandre. Til sammen har de tre prosjektene gitt Consto en omsetning på cirka 1,4 milli-arder kroner.

– Jeg kom direkte fra avslutningen på pasienthotellet da vi startet opp her i august 2015. Den organisasjonen jeg hadde der, ble bygget på videre. Vi visste at A-fløyen ville bli lagt ut i marke-det, og det var lenge et opplest mål at vi skulle ha den jobben. Dette er vår hjemmebane. Derfor var det viktig å bygge ut organisasjonen nettopp for å rigge oss inn mot sykehus-byggingen. Med alle tilleggsbestillinger havner A-fløyen på bortimot 750 millioner kroner, avslutter Solvang.