UIefos Jernværk 350 år

I 2007 er det 350 år siden Ulefos Jernværk ble etablert.

Grunnlaget for virksomheten ble lagt den 8. august 1657, da Kong Fredrik III ga de to adelsmennene Preben von Ahnen og Ove Gedde rett til å drive jernverk ved Ulefossen i Telemark. Utgangspunktet for etableringen var jernmalmen ved Fen ved Norsjø, fossekraften fra Ulefossen og de omkringliggende skogene.

Etter at det første jernet ble tappet, har Ulefos Jernværk vært i tilnærmet kontinuerlig drift. Produksjonen av eget råjern foregikk til 1877, da masovnen ble slukket og man fortsatte med produksjonen av støpegods basert på innkjøpt råjern. Siden er det støpegodset som har dannet ryggraden i jernverksvirksomheten.

I de siste 172 årene har Ulefos Jernværk vært i familien Cappelens eie. I 1835 kjøpte Diderik Cappelen jernverket, og siden er virksomheten blitt ført videre av fem generasjoner. I dag er det Carl Diderik Cappelen som står som eier. Under Cappelen-familiens eierskap er virksomheten blitt stadig utviklet og fornyet. I 1849 ble det startet opp sagbruk i Ulefossen, og i 1889 tresliperi. I 1900 gjenopptok familien driften ved Fensgruvene, da med tanke på eksport. I 1913 ble det første skritt tatt inn i kraftproduksjon med byggingen av et kraftverk i Ulefossen. Kraftproduksjon er senere blitt en viktig del av virksomheten. I 1962 ble også Vrangfoss kraftverk lenger opp i Eidselven bygd ut med en installasjon på 35.000 kW, og i 1963 ble et nytt kraftverk i Ulefossen satt i drift med en installasjon på 6.500 kW. I dag produserer Cappelens kraftverker samlet omkring 220 millioner kilowattimer årlig. For øvrig består Cappelen-eiendommene av drøyt 110.000 mål produktiv skog, samt Holla gård der det dyrkes korn og oljevekster.

- Vi er naturligvis meget stolte over å kunne lede Ulefos Jernværk inn i sitt 350-ende år. Det er ikke mange bedrifter, verken i Norge eller internasjonalt, som har klart å holde seg levende så lenge. Nøkkelen til suksessen, mener vi, ligger i evnen til hele tiden å tenke fremover, ha morgendagens krav og utfordringer for øye, og ikke stivne ved gamle metoder og produksjonsformer. Vi har avviklet virksomheter når endrede markedsforhold eller andre forhold har gjort dette nødvendig, selv om de har hatt lange tradisjoner og utøvd viktige roller innenfor vår virksomhet. Og vi har alltid lagt vekt på å tilpasse oss til nye markedskrav og markedsmuligheter. Dette har gjort oss i stand til å overleve i krevende omstillingsperioder, skriver selskapet i en pressemelding.