Tunnelrapport allerede 15. februar

Undersøkelsesgruppen får kort frist på seg til å avdekke mulige årsaker til steinraset i Hanekleivtunnelen i romjulen. Allerede 15. februar skal rapporten foreligge.

Ikke uventet pålegges gruppen å granske alle omstendigheter rundt ulykken med sikte på å finne årsaken, men den skal også komme med forslag om eventuelle forbedringstiltak ved planlegging og gjennomføring av tunnelprosjekter. Departementet har oppnevnt følgende tre medlemmer til undersøkelsesgruppen: Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, avdelingsdirektør Øystein Norgulen ved NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) og Per Bollingmo, ingeniørgeolog ved Multiconsult. Analysere Gruppen skal ifølge mandatet analysere framdrift, prosedyrer og metoder i alle faser av prosjektet fra planlegging/prosjektering og gjennomføring, til drift og vedlikehold og løpende etterkontroll. Blant annet skal gruppen vurdere Statens vegvesens kontroll både med entreprenører og egen virksomhet. Gruppen skal også vurdere om ytre forhold har påvirket og bidratt til hendelsen. Undersøkelsesgruppen skal se på alt relevant materiale og intervjue sentrale personer og står ellers fritt til å gjøre de undersøkelser gruppen finner nødvendig, heter det i mandatet fra departementet, som også ber om eventuelle forbedringsforslag ved alle sider av tunnelbygging og drift.