Illustrasjonsfoto: Trond Isaksen

Trinnvis utbygging i milliardprosjekt

Statnett legger opp til trinnvis utbygging fra Balsfjord til Skaidi. Men konsesjonen er fortsatt uavklart.

I styremøtet 26.september ble investeringsbeslutning for videreføring av 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi fattet.

- Vi er godt i gang med ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, og vedtak om videreføring fra Balsfjord til Skaidi representerer en ytterligere økt forsyningssikkerhet i nord, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett i en pressemelding.

Konsesjonen for videreføring fra Balsfjord er påklaget og ligger hos Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avklaring.

- Dette er et stort investeringsprosjekt og en viktig satsning for Nord-Norge. Vedtaket setter oss i stand til å kunne komme raskest mulig i gang etter at endelig konsesjon foreligger fra OED, sier han.

Beslutningen baserer seg på trinnvis utbygging nordover fra Balsfjord, for å etablere kapasitet i tråd med behovene. Det innebærer å bygge ca 300 km ny ledning fra Balsfjord til Skaidi, ny Skillemoen stasjon ved Alta og deler av ny Skaidi stasjon.

Strekningen fra Skaidi til Hammerfest, er en industriradial fra sentralnettet og avventes større behov fra industrien.

Kostnadsestimat er redusert fra 5-8 milliarder til 4-6 milliarder som følge av at strekningen fra Skaidi til Hammerfest avventes og nye fundamenteringsmetoder vil brukes for en del av mastene. Estimatet tar høyde for konsesjonssøkt ny stasjon ved Vinnelys(Reisadalen) samt fullverdig stasjon ved Skaidi selv om disse avventes i første omgang.