Tresfjordbrua dyrere enn antatt

Tresfjordbruas blir dyrere enn antatt. Kostnadsoverslaget er nå på ca. 1,2 milliarder kroner, rundt 200 millioner over det som er lagt til grunn i Statens vegvesens handlingsprogram.

Endelig styringsramme (kostnadsoverslag) og kostnadsramme for prosjektet vil bli fastlagt gjennom framlegging av bompengeproposisjonen, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Økningen i kostnadsoverslaget kommer i hovedsak fra mer krevende fundamenteringsforhold enn tidligere antatt for Tresfjordbrua og sjøfyllinga i Tresfjorden, samt endret tunneltverrsnitt og lengre tunnel for Vågstrandstunnelen.

Konkurransegrunnlagene for brua og tunnelen blir ferdigstilt i løpet av sommeren og Vegvesenet vil dermed være klare til å lyse ut anbudskonkurransene når bompenge-proposisjonen oversendes Stortinget. I framdriftsplanleggingen for prosjektet forutsettes det at anbudskonkurransene kan lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse.

Tresfjordbrua blir 70 m lengre etter de siste planjusteringene pga. at kostnadsanalysene viser at brukonstruksjonen gir lavere kostnad enn fylling med nødvendig høgde på Vikebukt-sida av brua. Tresfjordbrua prosjekteres derfor nå videre med en lengde på 1290 m. Lengdeendringen vil samtidig gi bedre vannutskifting i Tresfjorden og en bedre estetisk utforming av brua.

I landkarområdet på Remmem er det ryddet skog og utført nødvendige miljøundersøkelser på arealet for det gamle Hellandverftet. For bedre detaljering av byggeplanen vil det bli gjennomført supplerende grunnundersøkelser både på land på Remmem og i Tresfjorden i løpet av sommeren.

Vågstrandstunnelen er blitt 105 m lengre etter de siste planjusteringene, og er nå antatt å bli

3 665 m lang. Det er nye vurderinger av rasfare ved utløpet av tunnelen på Måndalssida (ved Stolsneset) samt justering av veggeometrien i denne delen av tunnelen som har medført lengdeøkningen.

Grunnervervsprosessen går sin gang, og det er nå inngått avtale om tiltredelse av areal med de fleste grunneierne på Vikebukt og Remmem. Det er fastsatt at det blir satt skjønnsrett for de grunneierne som ikke har inngått kjøpekontrakt i slutten av september. Det er inngått kjøpekontrakt med den største grunneieren på Våge.

- Byggherreorganisasjonen er nå nesten komplett, med totalt 13 tilsatte i prosjektet fra 14.juni.

I tiden fram mot anleggsstart vil de fleste av de tilsatte kontrollingeniørene være utestasjonert og arbeide i andre deler av Vegvesenets organisasjon.