Trenger 120 milliarder kr på 30 år

- Fullt og helt, ikke stykkevis og delt, er Statens vegvesen strategi for stamvegutbygging i perioden fram til år 2015. Nå skal innsatsen konsentreres, skriver Statens vegvesens etatsblad Vegen og vi.

Det vil koste i størrelsesorden 200 milliarder kr å få fullgod standard på stamvegene. Dersom standarden reduseres noe, til det vi kan kalle brukbar standard, er behovet grovt regnet til 120 milliarder kr. - Det må bevilges omlag tre milliarder kr pr år til stamveginvesteringer, hvis vi skal bygge ut stamvegnettet i løpet av de neste tretti åra. Det betyr at vi må øke stamvegbevilgningene med rundt 500 millioner kr pr år. I tillegg forutsettes et bompengetilskudd på dagens nivå, det vil si en milliard kr i året , sier vegdirektør Olav Søfteland til Vegen og Vi. Redusert standard Statens vegvesen anbefaler å bruke redusert standard på stamveger med lav trafikk (ÅDT under 5 000 kjøretøy). Redusert standard betyr ikke dårlig standard! - Men det betyr at stamveger med lav trafikk fortsatt vil gå gjennom en del mindre tettsteder i stedet for å bli lagt utenom, og at avkjørsler og nedsatt fartsgrense aksepteres der trafikken er lav. En redusert standard vil derimot ikke gå ut over vegbredder, bæreevne eller viktige trafikksikkerhetstiltak, sier Søfteland. I dag er det bare 4 prosent av stamvegnettet som har fullgod standard, 37 prosent har brukbar standard, mens hele 58 prosent har lavere standard enn dette. Prioriterte veger Stamvegene er de viktigste vegene. Dersom det totalt sett ikke bevilges mer penger over statsbudsjettet til veger, vil en sterkere prioritering av stamvegene kunne føre til at det blir mindre til øvrige riksveger. - Vi anbefaler at veger med stor trafikk og flest ulykker nå prioriteres. Det vil si at vi konsentrerer innsatsen om stamvegene E 6, E 18, E 39 og E 16, sier Søfteland til Vegen og vi.