Treindustrien fornøyd med Skog 22-satsing

Regjeringen etablerer en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene. Nyheten blir godt mottatt i næringen.

– Treindustrien er i en svært presset situasjon, og vi er fornøyd med at regjeringen tar situasjonen på alvor og igangsetter prosesser for å styrke konkurranseevnen for næringen, sier administrerende direktør Heidi Kielland i Treindustrien til Byggeindustrien.

Ifølge regjeringen er det behov for å styrke konkurransekraften i verdikjedene for skogprodukter.

Det er bakgrunnen for at de danner en strategigruppe som skal utarbeide strategien Skog22.

Strategien skal idanne grunnlag for forsknings- og utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet og gi grunnlag for tiltak og virkemiddelbruk i offentlig og privat sektor med sikte på videreutvikling av verdikjedene i skogsektoren.

- Treindustrien er meget fornøyd med at en strategigruppe nå er på plass.  Dette gir håp om en nasjonal satsing på trevirke som ressurs i overgangen fra oljebaserte til biobaserte produkter. Vi merker oss også, at strategien skal avgi sin endelige rapport i 2014. Dette gir håp om en rask fremdrift med å få på plass bedre rammebetingelser, slik at arbeidsplasser og verdiskaping trygges, sier Kielland.

Strategigruppen skal bestå av blant annet representanter fra skognæringen, fra bransjeorganisasjonene og ha bred representasjon fra forsknings- og utviklingsmiljøer.