Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Avinorsjef Dag Falk-Petersen, Jernbanedirektør Elisabeth Enger og fungerende vegdirektør Lars Aksnes (fra venstre) presenterte mandag behov og muligheter for de ulike transportartenes utvikling i et 30-års perspektiv.

Transportplan provoserer NAF

Mandag offentliggjorde transportetatene frem forslagene sine til en transportplan frem mot 2050. At Statens vegvesen ser for seg at forfallet på riksveinettet er tatt igjen først om 35 år, får NAF til å se rødt.

– Norge kan ikke vente til 2050 med å få et godt riksveinett. Ambisjonsnivået må helt klart opp i dette tidsperspektivet, sier politisk rådgiver Line Osfoss til Byggeindustrien.

Statens vegvesen, Avinor, Jernbaneverket og Kystverket presenterte sine perspektiv- og stamnettutredninger som viktige grunnlagsdokumenter for det videre arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen (NTP). Utredningene beskriver behov og muligheter for de ulike transportartenes utvikling i et 30-års perspektiv, forut for forslaget til NTP som skal overleveres Samferdselsdepartementet i februar 2016.

– Må klinke til

– Vi trenger blant annet en helhetlig planlegging og et utbyggingsselskap for å få riksveinettet opp på en god standard mye før 2050. Politikerne må klinke til å gi rammer slik at fagetaten kan nå ambisjonene sine mye tidligere, sier Osfoss.

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes sa i sitt innlegg at etaten frem til 2023 hadde som mål å halvere antall hardt skadde og drepte i trafikken. Med myndighetenes 0-visjon på trafikkulykker er dette ikke godt nok, ifølge Osfoss.

– Hvis veiforfallet først skal være tatt igjen i 2050, ligger det ingen realisme i 0-visjonen, hevder hun.

1000 milliarder

Ifølge Aksnes foregår 87 prosent av persontrafikk på veiene. Han anslo investeringene på riksveinettet til rundt 1000 milliarder norske kroner frem mot 2050 for å ta igjen forfallet, drøyt 28,5 milliarder kroner i årlige investeringer.

– I dag bruker vi om lag 20 milliarder kroner i året inkludert bompenger på riksveinettet, sa Aksnes.

– Ny rullebane

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor la frem etatens investeringsplaner frem mot 2030.

– Vi står foran årlige investeringer på om lag fem milliarder kroner de neste 15 årene. Det aller viktigste fra 2030 til 2050 vil være å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Den skal ligge øst for dagens østlige rullebane, og vil være nøkkelen til trafikkapasiteten i fremtiden, sa Avinor-sjefen.

– Ny Oslo-tunnel

Ut i fra myndighetenes mål om 0-vekst i personbiltrafikk i byene, sa direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket at det er helt nødvendig med en utvikling av jernbanen.

– Vi er avhengig av en ny togtunnel under Oslo, og vi må bygge mer dobbeltspor. I Oslo må det for eksempel bygges separate spor for regional- og fjerntog, derfor er en ny Oslo-tunnel helt avgjørende, sa blant annet Enger.

– Kompetansespissing

Kystdirektør Kirsti Slotsvik la vekt på at de store utfordringene for Kystverket vil være havneområder og infrastruktur. En kritisk suksessfaktor nummer en for å lykkes, vil være spissing av kompetanse, sa blant annet Slotsvik.