Toveis trikk i Prinsens gate

Til tross for et prosjekt med stor kompleksitet, har gjennomføringen bokstavelig gått på skinner for generalentreprenøren Torpol SA på trikkeprosjektet i Prinsens gate i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Samferdsel

Byggherre: Bymiljøetaten i Oslo kommune

Medtiltakshavere: Sporveien, VAV-etaten

Prosjektledelse: Jan Vidar Husby

Generalentreprenør: Torpol SA

Kontraktssum eks. mva.: 160 millioner kroner

Hovedkonsulent: Asplan Viak

Underkonsulenter: Rasmussen & Strand, Atkins

Underentreprenører og leverandører: Inn- og utkjøring av masser: Gunnar Knutsen | Kummer, kumringer, kumlokk, tørrbetong og betongelementer: Granitt og Betongvare | Kabelrør og vannrør: Brødrene Dahl | Kantstein, småstein, stor gatestein og granittheller: Beer Sten | Vannbåren gatevarme: Assemblin | Elektrisk gatevarme og gatelys: Anleggselektro | VA/rør: Tommy Paulsen & Sønner | Asfalt: NCC | Trafikksignal: Swarco | Sporsignal øst: Voest Alpine | Sporsignal vest Rolfsen Juell | Kabel/infrastrukturomlegging: Relacom, Infratek, Hafslund Varme | Provisoriske omkjøringer og holdeplasser: ØVB, Veidrift

Byggeplanleggingen startet i januar 2013, og to år senere var anleggsarbeidet med infrastruktur, nye trikkespor og asfaltering i gang. Mandag 27. februar åpnet Prinsens gate i Oslo igjen for tre av byens trikkelinjer.

– Vi har brukt mye tid på avvikling av kollektivtrafikken i sentrum både før og under byggingen i Prinsens gate. Arbeid med for eksempel kabler og rør i bakken har vært tidkrevende. Prosjektet er ferdigstilt kvartal for kvartal etter hvert som vi har jobbet oss oppover mot Wessels Plass, slik at belastningen for brukerne av gaten og forretningsdrivende skal bli så liten som mulig, sier prosjektleder Jan Vidar Husby i Bymiljøetaten i Oslo kommune til Byggeindustrien.

Omlegging av spor

Avviklingen av kollektivtrafikken i byggetiden har omfattet både trikk og buss. I Prinsens gate har prosjektet blitt samkjørt med DEG/Strandgata-prosjektet i øst og Stortinget/P26 i vest. Disse prosjektene hadde tidligere oppstart enn prosjektet i Prinsens gate, men det totale trafikkbildet henger sammen.

– Det er bygget et antall provisoriske holdeplasser både for buss og trikk i samråd med Ruter, og det er anlagt en provisorisk busstrasse over Rådhusplassen. For øvrig er det bygget et provisorisk trikkespor fra Grensen/Pilestredet via Kristian IVs gate, og i Rosenkrantzgate til Stortingsgata. I tillegg kommer en rekke mindre justeringer for å sikre flyt i kryss og for å kompensere vareleveringsmuligheter, sier Husby.

Kabelkoordinering

Omlegginger av kabelanlegg, og nærføringer mot kulverter og gammel infrastruktur i grunnen har vært en utfordring i prosjektet.

– Vi var kjent med at dette innebar usikkerheter som kunne gi både tekniske og fremdriftsmessige utfordringer. Kabelkoordinering har blitt tatt som et særtema i gjennomføringen, og koordineringsansvaret har ligget hos entreprenøren med bistand fra byggherren. Kabeletater har lagt om kabler, mens entreprenøren har utført graving og etablert føringsveier. Prosjekteringen var lagt opp for å identifisere slike usikkerheter, og dette har blitt fulgt opp i byggetiden, sier Bymiljøetatens prosjekteringsleder Erik Bjørhovde til Byggeindustrien.

Overbygning med tykk betongplate

I gravefasen av prosjektet har gamle bygningsrester, døde kabler og gamle tegninger som ikke stemmer med virkeligheten vært gjenstand for særskilte verifikasjoner.

– Senkning av utstikkende kjell-ere og utskifting av stikkledninger har blitt gjort etter avtale med gårdeiere, fortsetter Bjørhovde.

I hele Prinsens gate er det lagt en 30 centimeter tykk betongplate i overbygningen. Platen er trykkfordelende og har underliggende støydemping.

– Dette skal sørge for at veien skal tåle vekten av de tunge trikkene. Vi forventer ingen problemer på grunn av telehiv, sier Husby.

God kommunikasjon

– Hvordan har grunnforholdene vært?

– Grunnforholdene har vært omtrent som forutsatt, og oppfølgingsprogram vedrørende grunnvann og setningsnivellement har ikke gitt oss utfordringer. Nærføring mot Stortingets P26-prosjekt har også gått stort sett bra, med tette og løpende kontaktfora mellom prosjektene, svarer Husby.

Opprettholdelse av innsatsveier for brannvesen, samt vare-leveranser til næringsliv, har blitt fokusert i planer og blitt fulgt opp underveis i prosjektet.

– Det har vært utpekt særskilte nabokontakter både hos entreprenør og byggherre for å sikre korte kommunikasjonsveier og ansvarsforhold. I det hele tatt har vi lagt stor vekt på å ha god kommunikasjon med alle involverte hele veien. Vi er nesten overrasket over hvor positivt prosjektet har vært mottatt i nærområdet. Her må vi gi honnør til media som har kommunisert prosjektet godt. Samarbeidet med næringslivet har gått veldig bra, forteller prosjektlederen.

Omfattende høyspentomlegging

– Hva med selve prosjektgjennomføringen - har dere møtt på noen spesielle utfordringer, eller har det aller meste gått på skinner?

– Kabelomlegginger har vært utfordrende rent fremdriftsmessig. Underveis ble det besluttet å legge om/fornye en hovedfjernvarmeledning slik at denne ikke ville bli liggende under trikkeplaten i Akersgaten. Ellers har en del eksisterende anlegg i grunnen ikke ligget der de er anvist på tegninger. Det har vært en omfattende omlegging av både lokale og regionale høyspentledninger. Mye av den eksisterende infrastrukturen som ikke har vært i bruk, har blitt fjernet, opplyser Husby.

Sparsomt med utsmykking

Det er ikke brukt de store ressursene på utsmykking i og rundt Prinsensgate.

– Nei, det er brukt lite ressurser på dette. Kvaliteter er lagt i overflater, standard på utførelse og på møblering. I den grad det har vært teknisk mulig, har vi benyttet beplantninger. I et tett gatebilde kan utsmykking lett forsvinne visuelt eller forstyrre trafikkbildet. Dessuten er synlighet for butikkene viktig for bylivet, og de fine gamle bygningene er jo i seg selv smykker sammenlignet med den moderne arkitekturen, mener prosjektlederen.

– Kvalitetsprosjekt

Daglig leder i Torpol SA, Piotr Sarnowski, uttaler til Byggeindustrien at samarbeidet med Bymiljøetaten har vært meget godt.

– Vi takker Bymiljøetaten for tillitten ved å tildele oss dette oppdraget. Prosjektet er gjennomført med høy kvalitet, noe som vil komme brukerne av gaten til gode, sier Sarnowski.

Han sier at arbeidet i Prinsensgate med tilhørende sidegater har vært et spennende og utfordrende prosjekt.

– Oppgradering av komplett ny VA, kummer, fortau, gatevarme og ny trikketrase og kontaktledning er gjennomført i henhold til Oslo kommune sin høyeste standard for gateutforming. Prosjektet er lokalisert i gamle Oslo, og dette har medført at man ofte finner kabler, rør og konstruksjoner i bakken da man rev opp den gamle asfalten. Takket være godt samarbeid med byggherre, konsulent og entreprenør, har disse utfordringene kunnet løses raskt og effektivt uten å flytte ferdigstillelsesdatoen.

Torpol-lederen understreker dessuten at prosjektet er gjenn-omført uten ulykker, og med høyeste fokus på HMS.

– Vi takker også naboer, næringsdrivende og trafikanter som har vist et meget godt samarbeid i en av Oslos travleste gater, sier Sarnowski.