To nye standarder på høring

To nye forslag til standarder, prNS 3070-1 Samordning av ledninger i grunnen. Del 1: Avstandskrav og prNS 3580 Bygg- og anleggsnett – Ansvar, kvalitetskrav og metoder, er utviklet, og disse er nå på høring fram til midten av september.

Ledninger i grunnen - prNS 3070-1

Forslaget til standard inneholder grunnleggende krav, minimumsavstander og anbefalt innbyrdes plassering for ledninger i grunnen. Bestemmelsene er viktig for funksjon og vedlikehold av ledninger. Avstandskravene gjelder for fagene vannforsyning og avløp, fjernvarme/fjernkjøling, gass, avfallsug, strøm og elektronisk kommunikasjon. Forslaget viser også samordnede fagkombinasjoner tilpasset flere vanlige gate- eller vegtyper.

Bygg- og anleggsnett – prNS 3580

Forslaget til standard omhandler krav til etablering av byggeplassnett og utstikking på bygg- og anleggsplass. Standarden gjelder ved prosjektering, utførelse og kontroll for hele planleggings- og byggeperioden og ansvarsfordeling mellom oppdragsgiver, prosjekterende og utførende. Bestemmelsene skal sikre at hensiktsmessig bygg- og anleggsnett kan etableres og at enkeltpunkter kan settes ut med tilstrekkelig nøyaktighet slik at toleransekravene for prosjektert grunnlag oppfylles.

Standarden er utarbeidet med tanke på å bli benyttet av oppdragsgiver ved bestilling av utsettings- og innmålingsoppdrag, prosjekterende til å sikre at prosjektert materiale leveres videre til utførende på en hensiktsmessig form, og utførende ved etablering av bygg- og anleggsnett.

prNS 3580 er aktuell for bygninger, veganlegg, jernbaneanlegg, luftfartsanlegg, vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og energianlegg, rl- og teleanlegg, og havneanlegg.

Når NS 3580 blir en ferdig standard, vil NS 3463:1987 samtidig bli trukket tilbake.

Begge forslagene har høringsfrist 15. september, og du kan finne høringsforslagene på www.standard.no/standarder-pa-horing