Tillit til næringslivet

Nylig ble den globale tillitsundersøkelsen Edelman Trust Barometer gjennomført i Norge. Dette er en undersøkelse som søker å kartlegge nordmenns tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner og næringslivet, og som gjør det mulig å sammenligne de nasjonale resultatene med tilsvarende undersøkelser i andre land.

Terje Nøstdal

Partner i konsulentselskapet Belief

Har de siste 5-6 årene jobbet innen bygg og anleggsbransjen, og har lang erfaring med prosjekter og forbedringsprosesser i en rekke bransjer. Har tidligere jobbet i SAS, Arthur Andersen og Ernst & Young. Han er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon og har en Mastergrad i teknologiledelse fra London School of Economics.

Andre gjestekommentatorer

Bård Hoksrud, Frp

Frode Nilsen, LNS

Johan Arnt Vatnan, Skanska

Stein Tosterud, Unicon

Terje R. Venold, Veidekke

Petter Eiken, Skanska

Anne Marit Bjørnflaten, Ap

Jon-Erik Lunøe, Selvaagbygg

Ole Wiig, NSW

Steinar Gullvåg, AP

Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret

Morten Christensen, MajaTeknobygg

Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk

Ketil Lyng, BNL

Kyrre Olaf Johansen, Entra Eiendom

Sven, Chr. Ulvatne, Backe Bygg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør

Jan Eldegard, byggutengrenser.no

Jon Sandnes, EBA

Pål Egil Rønn, AF Gruppen

Øyvind Halleraker, Høyre

Trond Johannesen, MEF

Martin Mæland, OBOS

Liv Kari Skudal Hansteen, RIF

Terje Nøstdal, Belief

Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet

Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk

Tale Halsør, ZERO

Feltarbeidet for undersøkelsen ble i Norge gjennomført av Dinamo PR. Undersøkelsen er foretatt blant opinionsleder og beslutningstakere, og er totalt blitt utført i 23 land på 5 kontinenter.

Når man går gjennom resultatene for undersøkelsen er det særlig noen særtrekk som står ut i det norske resultatet. Sammenlignet med de fleste land har vi i Norge meget høy tillit til myndighetene. 74 % sier at de stoler på myndighetene i Norge, sammenlignet med 64 % i Sverige og et gjennomsnitt på 46 % i EU landene. Kun Nederland er på et tilsvarende nivå som Norge på dette feltet. Det er også verdt å merke seg at det høye resultatet kommer på tross av at det i løpet av det siste året har vært noen mye omtalte saker som man ville tro påvirket denne tilliten i negativ retning.

Tilsvarende har vi i Norge stor tillit til frivillige organisasjoner med 72 %, mot 59 % i EU. Når det kommer til mediene er derimot det norske folk på linje med befolkningen i tradisjonelt mediekritiske land som USA og Storbritannia, og bare 28 % sier at de har tillit til mediene.

Ser vi på tilliten til næringslivet er dette noe bedre enn for mediene, men med en tillit på 44 % ligger Norge lavere enn gjennomsnittet for alle landene i undersøkelsen. Som en sammenligning kan det nevnes at Italia ligger på 64 %, mens snittet i EU er på 55 %. De som har best tiltro til næringslivet er italienere og nederlendere, med henholdsvis 64 % og 74 % Undersøkelsen kartlegger også hvordan den norske opinionen ser på næringslivet i andre land. Resultatene viser her at mens man har relativt høy tillit til næringslivet i våre naboland, er tilliten lav til næringslivet i de raskt voksende økonomiene som Kina og Russland.

Så hvordan står det så til med tilliten til bygg- og anleggsnæringen? Som bransje ligger denne over gjennomsnittet på en 4. plass med 58 %, kun slått av teknologibedrifter, reiseliv og transportsektoren (se grafen under).

Dersom vi graver litt bakom tallene, heter det bl.a. i den norske oppsummeringen av undersøkelsen at de egenskapene man anser som viktig i forhold til et selskaps omdømme er at det går an å stole på selskapet, at det behandler sine ansatte bra, og at det har en åpen og ærlig forretningspraksis. I Norge fester vi særlig stor tillit til tekniske fageksperter i selskapene, mens vi sammenlignet med andre land har lav tillit til toppledere. Tekniske eksperter og akademisk ekspertise er faktisk de nordmenn har aller størst tillit til, selv sammenlignet med representanter for myndighetene. I tillegg ser man også en økende trend mot at man har tillit til selskaper som viser et samfunnsansvar og som har mål som går utover å øke verdien for aksjonærene.

Hva har så dette å si for aktørene i bygg- og anleggsnæringen? Med stor samfunnsmessig betydning og med en stor bredde i fagkunnskap og ekspertise, bør alt ligge til rette for at denne næringen skal kunne ha et godt omdømme blant befolkningen. Næringens sentrale rolle for å løse utfordringene knyttet til energieffektivisering og miljøvennlige løsninger bør også bidra til å forsterke dette, og vi vet også at unge mennesker er særlig opptatt av disse spørsmålene.

Et godt omdømme tar tid å bygge opp, men tar kort tid å rive med. Derfor er det viktig å slå hardt ned på ukultur som måtte finnes i alle deler av næringen, og tydelig signalisere for omverden at dette ikke er noe man aksepterer.