Tillater telting nærmere hytter og hus

Huseiere og hytteeiere langs kysten i Sør-Norge må i framtiden godta at folk setter opp telt 50 meter fra boliger og hytter i kystområder.

Dette blir resultatet dersom Miljøverndepartementet vedtar forslagene i en ny forskrift som nylig er sendt på høring. Ifølge friluftsloven er det i dag ikke tillatt å sette opp telt nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Denne regelen skal fortsatt gjelde, med unntak av kystområder – det vil si inntil 100 meter fra sjøen – i nærmere angitte fylker og kommuner langs kysten fra Østfold til Nord-Trøndelag.

Den nye forskriften til friluftsloven handler om friluftslivsaktiviteter som krever særlig aktsomhet. Forslaget er sendt ut av Direktoratet for naturforvaltning (DN) på vegne av Miljøverndepartementet. Høringsfristen er 1. juli.

Aktsomhetsregler
Formålet med forskriften er «å sikre at ferdsel, opphold og høsting utøves på en varsom og hensynsfull måte som ivaretar hensynet til grunneiere, brukere, andre friluftslivsutøvere og naturen.»

I tillegg til den nye bestemmelsen om 50-meterssone, og særlige aktsomhetsregler for telting, inneholder forskriften aktsomhetsregler for ferdsel i skogplantefelt, forbud mot ferdsel i juletreplantefelt, og regler om ferdsel på stier og veier gjennom innmark.

Nedbygging av kystsonen
DN skriver i høringsbrevet at bakgrunnen for forslaget om 50-meterssone er at lang tids nedbygging av kystsonen har medført at store strekninger ikke lenger kan benyttes til overnatting i telt.

«Fordi gjeldende regler har en nærmeste avstand mellom telt og bebodd hus eller hytte på 150 meter, vil telting gjennomgående være ulovlig i alle områder hvor hyttene ligger nærmere hverandre enn 300 meter. Særlig har det vist seg vanskelig å utøve båtfriluftsliv hvor overnatting skjer på land», påpeker DN.

Retten til telting i utmark inntil 50 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte i kystområder skal ikke gjelde for grupper over ti personer som reiser i følge, og heller ikke for campingvogner og bobiler.