Tilfreds med utsettelse

Byggmesterforbundet er meget tilfreds med at Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete utsetter innføring av uavhengig kontroll i byggenæringen med 1 år (til 1.7.2012).

I sin begrunnelse viser statsråden til at det er stor usikkerhet knyttet til kontrollkostnadene. Dette finner Byggmesterforbundet naturlig siden myndighetene så langt ikke har klargjort rammeverket for kontroll. Med en slik usikkerhet blir det naturligvis mye spekulasjoner og mange skremmer med store tall og problemstillinger knyttet til kontrollgjennomføringen.

Byggmesterforbundet anser at den uavhengige kontroll som er angitt i Byggesaksforskriften, ikke er av større omfang enn at det rimelig raskt bør kunne anvises rammer for gjennomføring og definere krav til kontrollforetakene.

Byggmesterforbundet kan ikke se at det i denne sammenheng er behov for en egen standard for gjennomføring av kontroll og anser at det forslag til kontrollstandard som nå er ute på høring, ikke er det verktøyet næringen trenger for å oppfylle Stortingets krav til uavhengig kontroll.