Tidlig involvering er veien å gå

Det begynner etter hvert å bli flere erfaringsprosjekter hvor byggherrene har valgt å benytte seg av tidlig involvering fra leverandørene. I komplekse prosjekter har dette ofte vist seg å være vellykket, og nå får Statens vegvesen større muligheter til å ta i bruk denne utbyggingsmetoden.

 I tidligere tider var regelen at byggherren i hovedsak gjorde de fleste forberedelsene og alt planleggingsarbeidet på egenhånd, skrev en detaljert plan for hvordan og når utbyggingen skulle skje, og det var opp til leverandørmarkedet å beregne pris ut fra denne oppskriften, og deretter gjennomføre arbeidet etter denne vedtatte malen. Dette er også en modell som benyttes ved en rekke utbygginger i dag, og i mange tilfeller er dette også det riktige. Det er ikke alle prosjekter som egner seg for leverandørmarkedet tungt å gå inn eller hvor man bør være med å legge føringer for utbyggingen. Man kan ved relativt enkle prosjekter oppnå gode resultater ved å gjennomføre utbyggingen i vanlige konkurranseformer.

Men ved å benytte seg av mer tidlig involvering får man flere fordeler, som kan være med å løse oppgaven på en bedre måte – og som kan være med på å sikre både en bedre, rimeligere og raskere utbygging. Men dette er selvsagt avhengig av at man gjør det på en riktig måte, og at man bruker leverandørmarkedet slik at man oppnår de beste fordelene. Det er det etter hvert mange som begynner å høste goder erfaringer på, både i privat og offentlig sektor – og både innen bygg og anlegg. Det finnes en rekke eksempler på prosjekter hvor tidlig involvering har gitt nye muligheter og løsninger som har kommer alle parter til gode.

Ikke minst ser vi dette innen utbygging av vår infrastruktur, der en rekke prosjekter er både krevende og omfattende. Innen både vei- og baneutbygging står man også i fare for å møte på en rekke utfordringer underveis, ettersom man skal angripe store områder over lange avstander. Og hvordan grunnen faktisk er i disse områdene kan avvike mye fra hvordan man har lagt opp løpet. Får man med en engasjert leverandørindustri i forkant står man langt bedre rustet til å planlegge oppgaven, og ikke minst løse ut problemer som kan oppstå underveis. Og klarer man å få til dette i fellesskap i stedet for å krangle om hvem som skal ta kostnadene og ekstraoppgavene dette vil medføre, har man mye å hente.

Nye Veier har i sine prosjekter fått mulighet til i stor grad å ta med seg leverandørindustrien tidlig i planleggingen, noe anleggsbransjen har ønsket varmt velkommen. Dette har også Statens vegvesen i stadig økende grad fått mulighet til, og nylig kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide gi grønt lys for tidlig involvering av E39 Stord-Os og E6 Fauske-Mørsvikbotn . Dette ble positivt mottatt av Statens vegvesen selv, og vi er overbevist om at dette også vil bli omfavnet av leverandørmarkedet.

Ved å kunne bli involvert tidlig i prosessen er mulighetene større for å kunne påvirke veien videre både med tanke på angrepspunkter på utbyggingen, hvilke løsninger man bør gå for, og rett og slett i større grad å kunne være med på å påvirke risikoen og dermed også inntjeningsmulighetene. Men dette krever også mye mer av leverandørene, og byggherrene. Man må ha med seg gode rådgivere, og det krever en stor innsats og dermed en større ressursbruk enn ved øvrige gjennomføringsmodeller. Inntjeningspotensialet, for alle parter, er likevel langt større, så dette bør i stor grad være reglen i stedet for unntaket i tiden fremover. Mulighetene for forbedringer er så stor at det rettferdiggjør en større ressursbruk i forkant av oppstart. Dette er noe som kommer hele samfunnet til gode, og vil kunne gi mer vei og bane for pengene. Det er jo liten tvil om at flere dyktige hoder som snakker sammen vil skape bedre resultater. Det finnes veldig mye god kompetanse og ikke minst erfaring i hvordan prosjektene skal gjennomføres ute hos leverandørene. Mange selskaper har mange tiår med erfaring i nettopp rundt det å bygge riktig og hvordan man skal planlegge for å få dette til. Denne kompetansen må i større grad enn før tas i bruk.