Tenk langsiktig rundt ny jernbanetunnel under Oslo

Togkapasiteten inn og ut av Oslo er i ferd med å nå et metningspunkt, og det må etter hvert gjennomføres tiltak om den forventede økende etterspørselen etter skinnegående trafikk skal kunne realiseres. Sentralt i dette ligger spørsmålet om en ny tunnel under Oslo.

Det har vært arbeidet med planene om å bygge ut en ny tunnel for jernbanen under hovedstaden i mange år allerede, men nå begynner det å haste med nye utbyggingsplaner for å møte den økende trafikkveksten inn og ut av byen. Nettopp Oslo og Oslo S er selvsagt meget viktig for hele landets jernbanetrafikk, og dermed av stor nasjonal betydning.

Men det er uenighet om hvordan man best skal bruke ressursene for å øke kapasiteten for jernbanenettet i byen, slik det alltid vil være med slike store utbygginger. Aftenposten skrev nylig om en rapport Trafikkonsept la frem, bestilt av Ap, SV og Sp, som pekte på at togtrafikken rundt Oslo kan dobles uten ny jernbanetunnel. De tre partiene mener dette er momenter man må ta på alvor, ikke minst med tanke på den enorme investeringen det ligger i å bygge ut en ny tunnel under Oslo. I tillegg kommer selvsagt ulempene dette arbeidet vil medføre, spesielt med tanke på hvordan man kan opprettholde et godt nok togtilbud i byggeperioden.

Det er enormt dyrt å bygge ut jernbanenettet i Norge. Det viser de mange kostnadsoverskridelsene i både pågående og fremtidige jernbaneutbygginger i Norge. Det er snakk om overskridelser på mange milliarder kroner. Dette er penger som må hentes fra fellesskapet, og det er selvsagt derfor meget viktig å finne de best egnede løsninger utfra behovet som til enhver tid eksisterer, og ikke minst vil komme fremover. Da må man prioritere bruken av penger opp mot andre gode formål. Dette er selvsagt politikernes aller viktigste jobb – å prioritere av fellesskapets midler. Det er derfor meget bra at ulike synspunkter på hva som er de beste løsningene, også når det gjelder en ny jernbanetunnel under Oslo, kommer frem. Det har vært, og vil komme, en rekke utredninger rundt dette gigantprosjektet som vil koste mange milliarder kroner.

Vi er likevel opptatt av at man her tenker langsiktig, og prioriterer for fremtidige løsninger, og ikke hva som er det beste for dagens bilde. Jernbanetrafikken har økt enormt de senere årene. Bane NOR peker på at antall passasjerer i Norge har økt fra 62 til 80 millioner fra 2012 til 2019. Dette er en økning som ikke vil bremse opp, spesielt ikke på Østlandet. Tilflyttingen til hovedstadsområdet vil fortsette å øke i årene fremover, og behovet for transport må i stadig større grad skje via den skinnegående kollektivtrafikken. Togene vil spille en meget viktig rolle i utviklingen av fremtidens byer, og da spesielt for Stor-Oslo. Det vil være med på å forme hele bo- og flyttemønster, og hvordan vil skal leve fremover. Derfor er det så viktig at man tar de riktige avveiningene i dette arbeidet.

Spørsmålet er da om en omprioritering av eksisterende løsninger er det beste alternativet for fremtiden. Vi tror det blir vanskelig å komme unna å bygge ut en ny jernbanetunnel under Oslo. Det vil koste enorme summer – og vil sikkert bli langt dyrere enn hva dagens estimater indikerer. Problemet er likevel om vi har råd til å la være. Det kan også være at byggenæringens samlede kunnskap kan finne frem til egnede løsninger som kan være mer effektive og besparende.

Det er liten tvil om at det er en komplisert jobb å bygge en ny tunnel under Oslo, men det er like fullt mulig - om man planlegger godt og gjør tingene riktig. Ingen kan ha noen forventninger om at dette vil bli en billig løsning, men det kan nok likevel vise seg å være den beste løsningen – i hvert fall på noe sikt.