Konsernsjef i  Skanska Norge. Foto: Herman Dreyer

Tanker om BA-næringens attraktivitet

Historisk sett har arbeidsplasser i bygg- og anleggsnæringen blitt høyt verdsatt og sett på som en attraktiv næring å jobbe i for både ingeniører og fagarbeidere. Hva har egentlig endret seg?

Ståle Rød

Konsernsjef i Skanska Norge

De aller fleste som er i den heldige situasjonen å være foreldre, vil på et tidspunkt involveres i diskusjoner og betraktninger rundt sine barns utdanningsmuligheter og yrkesvalg. Instinktivt vil mange foreldre da reflektere over grunnleggende faktorer for hvorfor og hva ungdommen bør utdanne seg til. Dette kan være samfunnets behov for yrkets tjenester fremover, tryggheten knyttet til å få jobb etter endt utdanning, sosial status på yrket, karriere- og utviklingsmuligheter, mulige lønns- og arbeidsvilkår etc.

Så skal disse grunnleggende faktorene som for mange foreldre er mye knyttet til sosial og økonomisk trygghet, argumenteres opp mot ungdommens iver, motivasjon, eventyrlyst og egne tanker om hva man har lyst til å bli når man blir stor. I disse vurderingene oppleves argumentasjonen rundt utdannings- og yrkesvalget i stor grad å kunne funderes rundt ordet attraktivitet.

Verdien av attraktivitet
Historisk har det å skaffe seg arbeid i bygg- og anleggsnæringen vært opplevd som et trygt yrkesvalg både for fagarbeider og ingeniør. Yrket var verdsatt og etterspørselen etter fagkompetanse for å levere etter samfunnets behov var stor, enten det dreide seg om bygging av boliger, veier, sykehus, skoler, jernbane eller betongplattformer til Nordsjøen. Attraktiviteten og tiltrekningen til en jobb i BA-næringen var i høyeste grad tilstede. Lønnsnivået var også relativt bra, og yrkesstoltheten definitivt stor. Bedriftene, deres ledere og eiere var også tydelige og bevisste på hvor viktig det var å utvikle egen fagkompetanse som grunnlag for forutsigbarhet, trygghet og konkurransekraft.

Bygg- og anleggsmarkedet har alltid vært utsatt for konjunktursvingninger, og har ut fra endrede rammebetingelser evnet å tilpasse seg de markedsendringene som har vært gjennom tidene. Men samfunnet endrer seg mye, og når vi nå står i 2018, så er det lett å argumentere for at det nå er en ny tid, med nye behov og nye krav.

Men er det egentlig det?
Vi bygger fortsatt skoler, sykehus, veier, kraftverk, jernbaner og boliger. Kanskje med litt endrede krav, kanskje med litt endret størrelse og kanskje med noe høyere grad av kompleksitet. Men i bunn og grunn er det de samme tingene som bygges. Det som for meg synes å være vesentlig endret hos mange, er derimot yrkesstoltheten og attraktiviteten. Og kanskje spesielt på fagarbeidersiden?

Så hvorfor er det slik og hva er mulige konsekvenser av dette?

Årsakene er nok mange, og det er relativt lett å peke på de som skaper rammebetingelsene BA- næringen har å operere under, når man skal finne årsaker til hvorfor attraktiviteten i BA-næringen har gått ned. Uforutsigbarhet, sosial dumping, konflikter, lav produktivitetsutvikling og innovasjonsgrad er jo ikke akkurat ord som klinger bra eller som er med å bygge opp næringens omdømme.

Samtidig tror jeg næringen også må se seg selv i speilet og erkjenne sin egen rolle. Spesielt med tanke på den manglende evne og vilje til å investere i langsiktig kompetanseutvikling i verdikjeden, sett opp mot kortsiktighet og profittmaksimering basert på arbeid utført av ufaglært arbeidskraft.

Å gjenskape næringens attraktivitet
For å lykkes med å gjenskape næringens attraktivitet, og dermed sikre utvikling av nødvendig fagkompetanse til å dekke samfunnets fremtidige behov, er det viktig at hele verdikjeden er sitt ansvar bevisst. Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og verdsetting av kompetanse og kvalitetsmessig godt arbeid utført av fagfolk er viktig for at utviklingen vi har sett de siste årene skal snu. Samtidig må vi bli mer bevisste på å synliggjøre BA-næringens potensiale innenfor bruken av ny teknologi og digitalisering som virkemidler for å heve produktivitet og effektivitet. Samt BA-næringens betydelige posisjon og bidrag i forhold til å løse noen av de klimautfordringene verden nå står ovenfor.

Pilen peker rett vei
Heldigvis er det tegn som tyder på at flere nå har fått øynene opp for denne problemstillingen og betydningen av å inneha og utvikle fagkompetanse for å dekke samfunnets fremtidige behov.

Med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser og en BA-næring som er sitt ansvar bevisst er jeg sikker på at trenden snur, og at attraktiviteten i BA-næringen øker slik at vi også fremover tiltrekker de beste fagfolkene.

For det er attraktivitet som er nøkkelordet når du gjør ditt karrierevalg!