Sykefraværet på samme nivå i ett år

Sykefraværet holdt seg på 6,5 prosent fra første til andre kvartal. Etter flere år med nedgang, har sykefraværet ligget stabilt på samme nivå i ett år.

Det er Statistisk sentralbyrås sesongjusterte tall som viser at det er små endringer i sykefraværet på norske arbeidsplasser.

– Etter flere år med nedgang, har sykefraværet nå holdt seg på om lag det samme nivået i ett år. Det er fortsatt for høyt, og det er derfor viktig at alle parter fortsetter arbeidet med å redusere det, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Han peker på at sykefraværet har gått ned med 10 prosent siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001, men at målet om en reduksjon på 20 prosent, som ble videreført i den nye avtalen, så langt ikke er nådd.

SSBs såkalte endringstall viser at både det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet økte med 0,1 prosent fra første til andre kvartal. Fraværet for menn gikk ned med 0,2 prosent, mens det for kvinner økte med 0,4 prosent.