Suksessen til Kofa måles kun på resultater

RIF støttet intensjonen med opprettelsen av Kofa. Men vi presiserer at i vår hverdag måles suksessen til Kofa på resultatene, ikke på gode intensjoner. RIF synes ikke halvannet år er akseptabelt, tre måneder må være nok tid.

Av Siri Legernes. adm. dir i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) RIF støttet intensjonen med opprettelsen av Kofa. Derfor setter vi pris på at Fornyings- og administrasjonsministeren nå ønsker å bidra til at nemnda kan fungere enda bedre (DN 09.01.07). Ministeren hevder at RIF tegner et bilde av Kofa som verken hun eller brukerne kjenner igjen. Vi kan opplyse at RIF er en av brukerne av klageorganet og ble derfor grundig dybdeintervjuet i forbindelse med evalueringsrapporten. Vi gjentar gjerne vårt hovedpoeng: RIF opplever at saksbehandlingstiden er for lang, og vi føyer til; derfor oppfyller ikke nemndasine intensjoner. Eksempelvis opplever RIF at noen av våre medlemmer velger bort Kofa og heller går direkte til domstolen. RIF ser to måter å minske saksbehandlingstiden: Enten må Kofa tilføres mer ressurser ellers må saksmengden reduseres. RIF har registrert at Høyre under budsjettforhandlingene i høst foreslo å styrke Kofa med 3,5 millioner, noe vi tror ville begrenset saksbehandlingstiden ytterligere. Men departementet gikk som kjent i mot, og argumenterte den gang med at budsjettrammen er tilstrekkelig til at saksbehandlingstida blir akseptabel. RIF synes ikke halvannet år er akseptabelt, tre måneder må være nok tid. Vi presiserer at i vår hverdag måles suksessen til Kofa på resultatene, ikke på gode intensjoner. Hovedmålet er vi alle enige om; å redusere brudd på anskaffelsesregelverket.