Stress i byggenæringen

Byggenæringen i Nord-Norge har i år fått satt fokus på temaene stress, organisering på byggeplassen, mobbing og arbeidsmiljøarbeid knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet har besøkt i overkant av 15 virksomheter, med hovedvekt på bedrifter i Tromsø. Temaene over er blitt grundig belyst - gjennom blant annet bruk av gruppesamtaler. En foreløpig konklusjon av denne kampanjen er: * Det er få eller ingen formelle arenaer for å snakke om det psykososiale arbeidsmiljøet, med andre ord mangelfull kartlegging * Byggetidene blir kortere og kortere og prosjekter kommer ofte for sent i gang, hvilket medfører stress * Noen virksomheter kan forbedre planleggingen og koordineringen av arbeidet på byggeplassen, for blant annet å forebygge stress * Det ble sagt at det er relativt lite mobbing i virksomhetene vi besøkte, men heller en direkte språkbruk Arbeidstilsynet har gitt en del pålegg som først og fremst dreier seg om tilrettelegging av egnede arenaer for kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Konferanse Det blir arrangert en HMS-konferanse på Eurest, Sydspissen i Tromsø som går av stabelen 16. november, kl 08-16. I samarbeid med Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arrangerer Arbeidstilsynet konferansen der overnevnte temaer blir belyst. En forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo vil legge fram funn fra en omfattende undersøkelse om frafall og utstøting i bransjen. I denne undersøkelsen konkluderes det blant annet med at tidspress og mangelfull organisering på byggeplassen forsterker forhold som kan medvirke til stress, fysisk og psykisk slitasje, og ulykker. Videre vil Arbeidstilsynet framvise sine funn, samt at flere andre bidragsytere fra bransjen vil delta.