Strengere radonregler

Radon i inneluft er den hyppigst årsaken til lungekreft etter røyking. Ny strålevernforskrift stiller krav til radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

Strålevernforskriften trådte i kraft 1. januar i år.

Alle barnehager, skoler og utleieboliger skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til og alltid under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere nivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Kravene må være oppfylt innen 1. januar 2014.

Barnehager og skoler
Kravene for radon gjelder alle barnehager, grunnskoler og videregående skoler, både private og offentlige. For grenseverdiene er det gitt en treårig overgangsperiode slik at alle skoler og barnehager nå skal få tid til å måle radon og iverksette radonreduserende tiltak innen 1. januar 2014.

Kravene til radon i ny strålevernforskrift er ikke nye, men er en styrking av gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Å puste i luft som inneholder den radioaktive gassen radon, øker risikoen for å få lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Radon i inneluft er den hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og forårsaker årlig cirka 300 dødsfall i Norge.

Utleieboliger
Alle som leier ut bolig, må nå måle radon. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp av en ny måling, for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. Fristen er 1. januar 2014.

Det er en treårig overgangsperiode for grenseverdiene for radon. I løpet av denne treårsperioden er det meningen at utleiere av boliger skal få tid til å måle radon og gjøre tiltak. Dette gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Å puste i luft som inneholder den radioaktive gassen radon, øker risikoen for å få lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Radon i inneluft er den hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og forårsaker årlig cirka 300 dødsfall i Norge.

Jo lavere radonnivåene er, jo lavere er lungekreftrisikoen. Derfor bør radonnivåene alltid være så lave som praktisk mulig. Dette er også et generelt krav i strålevernforskriften, i tillegg til grenseverdiene.

Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Dette betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Dette må dokumenteres. Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3. Radonnivåene skal aldri overstige denne grensen.

Mer informasjon om radon og radonmåling: www.nrpa.no/radon