Stortinget klubber finansiering av Bjørvika

Bilistene må selv betale over halvparten av regningen for den storstilte utbyggingen av E-18 gjennom Bjørvika. Bompenger skal betales helt fram til 1. januar 2013.

Stortinget vedtok onsdag de siste tallene for utbyggingen, inkludert en økning på 850 millioner kroner i forhold til kostnadsoverslaget i den opprinnelige finansieringsplanen fra 2001. Nå har prosjektet en såkalt styringsramme på 3.920 millioner kroner. I innstillingen fra samferdselskomiteen, som støttes av alle utenom Fremskrittspartiet, heter det at staten skal bidra med 1.440 millioner, mens bilistene gjennom bompenger skal betale 1.860 millioner. Resten skal Oslo kommune skyte inn, delvis gjennom salg av eiendommer. Nei til bompenger Frp mener at det er en offentlig oppgave å finansiere stam- og riksveier og at staten derfor bør fullfinansiere Bjørvikaprosjektet med friske midler over statsbudsjettet. Flertallet sier at eventuelle kostnadsøkninger i tillegg til den rammen som nå er vedtatt, må finansieres av staten, dog uten at det går ut over veiprosjekter i andre deler av landet. Dette siste gjelder for hele satsingen i Bjørvika. Bjørvikaprosjektet innebærer en betydelig forbedring av trafikksituasjonen, både for Oslo og for gjennomgangstrafikken, sier saksordfører Odd Holten (KrF). Reguleringsplanen for Bjørvika legger opp til utbygging i to etapper. Første etappe omfatter en 1.200 meter lang tunnel med to løp under Bjørvika og Bispevika. Av dette strekket er 700 meter en senketunnel. Anleggsstart er satt til sommeren 2005, og tunnelen skal åpnes for trafikk i 2010. Operahuset Andre del av prosjektet er utbygging av et nytt veisystem i begge ender. Det skal stå ferdig utbygd i 2012. Målet med hele veiprosjektet er å legge til rette for byutvikling, inkludert den nye operaen som skal innvies i september 2008. Bjørvika er landets mest belastede kryssområde, men med E-18 i tunnel er det ventet at 75-80 prosent av trafikken blir flyttet vekk fra dagens trasé. Bompengeringen er forutsatt fjernet så snart prosjektet er finansiert, senest innen utgangen av 2012. Satsene for bruk av tunnelen må utarbeides av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen. Det skal blant annet vurderes å innføre såkalte tidsdifferensierte takster, ulik betaling til ulike tider av døgnet.