Stort investeringsbehov til vei, tog fly og båt

Dersom vei, jernbane, fly og båttrafikk skal holde tritt med utviklingen fram til 2050, er det behov for investeringer på godt over 1.500 milliarder kroner.

Det går fram av perspektiv- og stamnettutredninger utarbeidet hos transportetatene og Avinor. Utredningene beskriver behov og muligheter for utvikling i de ulike transportsektorene de kommende 30 årene og skal brukes som grunnlag for Nasjonale transportplan (NTP).

– Det er et stort gap mellom dagens standard og det veinettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes.

Tallene er usikre, men ønskemålet klart: Et riksveinett der forfallet er fjernet med nesten 2.000 kilometer firefeltsvei, 550 kilometer kollektivfelt, en dobling i gang- og sykkelnettet og der de 195 identifiserte skredpunktene langs norske riksveier, er sikret.

Tog hvert tiende minutt hele dagen og enda oftere i rushtiden, er den nye toghverdagen Jernbaneverket ser for seg i storbytrafikken. Det innebærer dobbeltsporutbygging i de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

For å øke godsmengden må en rekke tiltak gjennomføres, blant dem utbygging av lange krysningsspor, og en mer effektiv kobling til det nordiske godsnettet.

– Jernbaneverket har en viktig jobb med godsterminalene, men vi må også ha en rolle i å dytte på for innovasjon og nytenking i bransjen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

– De største lufthavnene er helt sentrale. Det er helt nødvendig å sikre kapasiteten ved Oslo, Bergen og Stavanger framover. Det må også investeres i trafikkøkende tiltak i Trondheim, Tromsø og Ålesund, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Oslo lufthavn er navet i norsk luftfart, og en tredje rullebane innen 2030 vil være et helt nødvendig kapasitetsløft, framholder han.

– I framtida vil vi se førerløse lasteskip og omfattende endringer i seilingsmønster som gjør nordområdene enda viktigere. Utfordringen vil først og fremst være på havne- og infrastruktur, sier Slotsvik.