Storstilte investeringer for Oslo kommune

Onsdag la byrådet i Oslo kommune frem sitt «statsbudsjett» for 2015. De planlegger en rekke storstilte investeringer i tiden fremover.

Folkeveksten til hovedstadsområdet er enorm. I 2030 vil Oslo anslagsvis ha en befolkning på 800.000 innbyggere. Dette krever mye av de lokale myndighetene, og avstedkommer store utbygginger i årene fremover. I 2015 foreslår byrådet å investere for 10,3 milliarder kroner og de neste fire årene for hele 36,3 milliarder for å bedre tjenestetilbudene og infrastrukturen i hovedstaten. I tillegg kommer investeringene til kollektivselskapene, og de er betydelige.

To av de store satsningsområdene finner vi innen skole og omsorgsbygninger - i tillegg til barnehager. Byrådet foreslår å bruke totalt 10,2 milliarder til bygging og rehabilitering av skoler i perioden 2015-2018. Planen er at dette skal gi 9.000 nye skoleplasser i grunnskole og videregående skole, der 2.300 skoleplasser etter planen skal stå klare til skolestart neste år. Samtidig skal det i perioden investeres for ca. 1,33 milliarder kroner i barnehager.

Det skal videre benyttes rundt fem milliarder kroner (brutto) i investeringsmidler til totalrehabilitering/bygging av sykehjem i samme periode. Av dette er 2,5 milliarder kroner avsatt hos Omsorgsbygg Oslo KF for realisering av fire nye sykehjem i kommunal regi. Dessuten skal det innarbeides midler til fem OPS prosjekter i Sykehjemstetatens investeringsramme.

Samlet sett vil dette gi mange nye oppgaver til byggenæringen i området. I tillegg til Oslo kommunes investeringer kommer også naturligvis både statlige og fylkeskommunale satsinger. Det tyder på et fortsatt høyt aktivitetsnivå i og rundt hovedstaden.

I budsjettene som ble lagt rem onsdag kom det også frem at det skal etableres nye elektroniske tjenester til blant annet Plan- og bygningsetaten i 2015. Byggesaksarkivet til Plan og bygningsetaten skal også digitaliseres i perioden 2015–2017. Dette er noe som er etterspurt i markedet og mange ser frem til kommer.

Oslo kommunes brutto driftsbudsjett for 2015 er på cirka 50 milliarder kroner, som er en økning på ca. 1 milliard fra 2014.

Onsdag 8. oktober legger regjeringen frem sitt første skikkelige statsbudsjett – noe vi ser frem til med spenning.