Store vei-etterslep i fylkene

Da fylkeskommuene 1. januar i 2010 overtok ansvaret for det aller meste av riksveiene her i landet, ble det beregnet hvilket etterslep man hadde på veiene. Nå viser nye oversikter at etterslepet er betydelig høyere enn hva man beregnet den gangen.

For mange fylkeskommuner kan dette bli dramatisk om man ikke får større overføringer fra staten.

Etterslepet på vegnettet i Møre og Romsdal er ikke 3,1, men 4,8 milliarder kroner, skriver Tidens Krav.

Det viser en ny rapport fra Statens vegvesen som vil bli presentert på onsdagens møte i samferdselsutvalget. Rapporten er knyttet til forfallet og det samlede vedlikeholdsetterslepet på bruer, fergekaier, tunneler og bærende konstruksjoner på vegnettet i Møre og Romsdal.

Da fylkeskommunene fra 1. januar 2010 overtok ansvaret for det aller meste av riksveiene her i landet, ble etterslepet beregnet til 700 millioner kroner.

Tidligere i år kom det nye tall på bordet. Da ble kostnadene oppjustert til 3,1 milliarder kroner.

Nå kommer altså enda ferskere tall, og prisoverslaget er skrudd opp til 4,82 milliarder kroner.

Rehabilitering av tunneler utgjør mer enn halvparten av beløpet, 2,78 milliarder for å være mer presis.

Bruer og kaier har det nest største utbedringsbehovet. Her er anslaget på 1,05 milliarder kroner.

Deretter følger vegutstyr og miljøtiltak med 410 millioner, mens vegfundament og vegdekke må utbedres for 340 millioner kroner.

Den siste posten på 240 millioner kroner er knyttet til utskifting av stikkrenner og dreneringsanlegg.

Vi antar at situasjonen er den samme i de fleste andre fylker. Summerer vi tallene får vi et dramatisk stort tall. Vi mener at staten og fylkene nå må sette seg sammen for å finne ut hvordan dette problemet skal løses.

Vi har hele tiden hevdet at forfallet på infrastrukturen i Norge er betydelig – og disse tallene viser at situasjonen fortsatt er ille også i veisektoren. Hele samfunnet lider av dette.

Les mer om elendigheten på NRK:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.10847648