Store forsinkelser i vei- og jernbaneutbygging

Over halvparten av de store byggeprosjektene på jernbane og vei er forsinket eller vil trolig bli det, viser ny utredning gjort for NHO.

Regjeringen ligger dårlig an i forhold til realisering av de skyhøye politiske ambisjonene i Nasjonal transportplan 2010-2019. Regjeringen har lovet om lag 100 milliarder kroner i ekstrabevilgninger og bedre samferdsel kommende tiårsperiode. Fallhøyden er derfor stor.

Etter to år
Analyse&Strategi har på oppdag for NHO kartlagt store forsinkelser bare to år ut i perioden. Utredningsbyrået har vurdert hvordan regjeringen og de underliggende transportetatene så langt ligger an i forhold til både budsjettmessig oppfølging og prosjektmessig oppfølging av planen.

Rapporten viser at regjeringen foreløpig ligger godt an når det gjelder den budsjettmessige oppfølgingen i årlige statsbudsjetter. Riktignok er etterslepet i forhold til planen på 2,3 mrd. kr. Det er derfor behov for en innhenting av dette etterslepet og en videre opptrapping for at målene skal nås for første fireårsperiode.

Svak gjennomføring
I gjennomføringen og realiseringen av samferdselsprosjektene i NTP er resultatene langt svakere. Rapporten viser at etter de to første årene av NTP, er over halvparten av de store jernbaneprosjektene forsinket. Nesten en tredel av de kapasitetsøkende tiltakene på jernbaneområdet, som blant annet skal sikre ny ruteplan med flere avganger i Østlandsområdet, er forsinket. Rapporten peker på at forsinkelsene i de fleste tilfeller skyldes ”lav kapasitet i Jernbaneverket og mangel på jernbanefaglig kompetanse”.

På vegsiden er over halvparten av de store riksvegsprosjektene forsinket eller har usikkerhet når det gjelder framdrift. Dette skyldes i hovedsak manglende planavklaring eller manglende beslutning om hvordan prosjektene skal finansieres (gjennom ordinær bevilgning over statsbudsjettet eller med bompenger).

Opptrapping
- Det må til en kraftig opptrapping både på budsjett og på gjennomføring fremover dersom regjeringen skal klare realiseringen av løftene. Det hele aktualiserer en debatt om hvordan Nasjonal transportplan fungerer som verktøy og om vi i gjennomføringene av samferdselsprosjektene er stilt overfor en systemsvikt, sier Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Samferdselsutbyggingen må gjennomføres raskere og bedre. Alternative metoder for finansiering og gjennomføring av prosjektene må tas i bruk dersom NTP skal kunne realiseres. Det er behov for økt plankompetanse, plankapasitet og raskere planprosess i samferdselsprosjekter, sier Brubakk.