Stor interesse for SKOG22

I Statsbudsjettet blir SKOG22 trukket frem som en viktig prosess som skal gi innspill til fremtidig politikkutforming.

SKOG22 – den nasjonale strategien for skognæringen – skal leveres til Regjeringen mot slutten av året og vil peke på muligheter og tiltak for å øke verdiskapingen og senke CO2-utslippene gjennom økt bruk av skog innenfor ulike sektorer som bygg, treforedling, bioraffineri og energisektoren.

Rapporten «Green Growth – Green Economy» ble nylig lagt frem av nåværende og tidligere statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg i fellesskap. Rapporten peker på behovet for «grønn vekst» for å få ned CO2-utslippene og peker på skogbasert verdiskaping og aktivt skogbruk som ett av flere virkemidler i denne sammenheng.

Dette ble også diskutert da SKOG22-leder Gunnar Olofsson møtte statsministeren og landbruks- og matministeren sammen med andre sentrale personer i skognæringen – nettopp i skogen. Her redegjorde Olofsson blant annet for SKOG22-arbeidet og pekte på at strategien vil inneholde mye relevant materiale som grunnlag for politikkutforming og næringens eget arbeid de nærmeste årene.

Dette passer også godt i forhold til at det er en ny Stortingsmelding om landbrukspolitikk under planlegging samtidig som SKOG22-strategien vil gi innspill overfor alle departementer som har berøringsflater med skognæringen.

Nylig arrangerte Forskningsrådet og Innovasjon Norge den første «Bioøkonomi-konferansen» i Norge. Her settes blant annet utnyttelse av skog som ressurs på agendaen. SKOG22 har de siste månedene hatt fire arbeidsgrupper i arbeid som blant annet har pekt på alle de mulighetene som ligger i utnyttelsen av skog som råstoff til produkter og løsninger til alt fra bygg til fiskefor og drivstoff.