Stor interesse for drift av persontransport på Gjøvikbanen

- Jeg er glad for at så mange som seks aktører har meldt sin interesse for å kjøre persontog på Gjøvikbanen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Dette viser at det er stor interesse for persontransport på jernbanen i Norge. Dette er et viktig bidrag for fornyelse i jernbanesektoren og for at vi skal få flere til å velge å reise med toget, legger Skogsholm til. Fristen for å søke om deltakelse i konkurransen om drift av persontransport på Gjøvikbanen, såkalt prekvalifisering til deltakelse i konkurranse, gikk ut mandag 2. august. Samferdselsdepartementet har fått søknader om prekvalifisering fra følgende norske og utenlandske togoperatørselskaper: * Arriva Tog Norge AS * Connex Tog AS * DSB Norge AS * Keolis Gjøviksbanen (søkt på vegne av Keolis Nordic AB) * Ofotbanen AS i joint venture med First plc * NSB AS * NSB Anbud AS (søkt på vegne av NSB AS) I søknadene om prekvalifisering har søkerne måttet dokumentere at de har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Videre må søkerne dokumentere at midler fra ikke-konkurranseutsatt virksomhet ikke blir brukt til å subsidiere en eventuell drift av persontransport på Gjøvikbanen. Søknadene skal også inneholde beskrivelser av søkernes kompetanse og kapasitet til å drive persontransport på Gjøvikbanen, og planer for hvordan selskapet skal kunne innfri de strenge sikkerhetskravene til togdrift. I løpet av de neste ukene vil Samferdselsdepartementet gå gjennom søknadene og ta stilling til hvilke søkere som skal prekvalifiseres. De prekvalifiserte søkerne vil deretter bli invitert til å levere tilbud på drift av Gjøvikbanen i en periode på ti år, regnet fra sommeren 2006. Selskapene som prekvalifiseres vil få tilsendt konkurransegrunnlaget, og de vil få noen måneder på å utarbeide sine tilbud. Det tas sikte på å inngå kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og vinnende togoperatør første halvår 2005, slik at togoperatøren vil ha omtrent ett år på å forberede seg til driftsstart på Gjøvikbanen. Staten vil kjøpe persontransporttjenester fra den aktøren som får kontrakten. I dag kjøper staten persontogtrafikk direkte fra NSB. Det er selve transporttilbudet på Gjøvikbanen og det statlige tilskuddet til dette som nå konkurranseutsettes. Utbygging, drift og vedlikehold av skinnegangene skal fortsatt ligge hos det statlige forvaltningsorganet Jernbaneverket.