Stor byggeaktivitet gir økt containertrafikk

11.9 prosent eller om lag 7000 flere containere ble lastet og losset med kran i Oslo havn i årets første sju måneder sammenliknet med samme periode året før.

- Vi ser nå en positiv utvikling i antall containere fylt med forbruksvarer til Oslos innbyggere, og pilen ser ut til å peke riktig vei mot mer gods på sjø enn på vei etter stagnasjon i containertrafikken de siste to år, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Godsmengden som fraktes i containere har økt med 10 % i samme periode, og selv om det er størst økning i importen ser vi også en bedring når det gjelder gods som skipes ut fra Oslo. Mengden stykkgods i containere med skip til og fra Oslo havn og som håndteres med kran er doblet siden 1995.

Omlag 80 % av varene som kommer sjøveien til hovedstaden skal til Oslo og nærområdene. Av varer som fraktes i containere er det ikke en enkelt vare eller varegruppe som har forårsaket økningen, men vi ser for eksempel at bygningsartikler har økt med 11 %. Den betydelige importen over Oslo havn gir eksportindustrien gode muligheter til å få gode priser på returtransport til europeiske destinasjoner.

Oslo er også en viktig havn for tørrbulk som avspeiler høyt nivå på byens byggeaktiviteter, og 40 % av landets forbruk av fyringsolje og drivstoff til biler går over havna. Hver dag går to tog med flydrivstoff fra Oslo havn til Gardermoen. Stadig flere biler kommer inn over Oslo havn og bilene fraktes med tog ut fra havna og videre til nye bileeiere.

- Vi er bekymret for at så lite av stykkgodset går på bane og noe av grunnen til dette er trange forhold i Sydhavna og store ombyggingsarbeider. Vi har en ambisjon om at en betydelig større andel av godset skal gå på bane når forholdene ligger til rette for det, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.
Dette vil også kunne gi muligheter for å øke Oslo havns andel på eksportsiden i fremtiden. Det vil kunne dreie seg om eksport av tradisjonelle basisprodukter som trelast og tilsvarende. Havnedirektøren ser også behovet for å kunne omlaste leilighetslast til og fra Oslo slik som jern og stål til entreprenørene i Oslo-området.