Sterk betongsatsing i Bergen

På samme dag fikk vi i Byggeindustrien inn melding om to svære betongsatsinger i Bergen; Contiga skal bygge en ny stor hulldekkefabrikk i Askøy mens Con-Form skal sette opp en ny fabrikk for hulldekker på Sotra. Dette tyder dermed på en gryende optimisme på vegne av markedet i Vestlandets hovedstad.

Markedet for betongelementer har de senere årene vært økende, ikke minst med tanke på byggingen av stadig flere leilighetsbygg, næringsbygg og hoteller - samtidig som behovet for en raskere byggetid i stadig økende grad har gjort seg gjeldene. Dette har medført en jevn utbygging og investering i en rekke moderne elementfabrikker rundt om i landet. Stadige krav om mer moderne drift og automatisinger, samt fornyede produktgrupper, har også medført at det er gjort mange grep for hele tiden å holde takt med utviklingen - og dermed kunne tilby bedre produkter raskere. I fjor produserte betongelementbransjen i Norge rundt 2,2 millioner tonn elementer - som er på et stabilt meget høyt nivå.

I løpet av den senere tiden har som kjent også bruken av tre og ulike treprodukter og trekonsepter tatt stadige markedsandeler - og dette er produkter som ofte kan være en direkte konkurrent med betongelementene. Så langt har markedet uansett vært såpass omfattende at man ikke i stor grad har merket dette på den totale betongproduksjonen. Mange i betongbransjen ser naturligvis likevel en stadig økende interesse rundt bruken av tre, også som til bruk i råbyggene, som en sterk konkurrent som man frykter kan ta stadig større markedsandeler. Gitt like vilkår burde det helt klart være bruk for og etterspørsel etter begge disse materialene i all overskuelig fremtid - som det naturligvis også er med stål. De innehar ulike bruksområder, fordeler og begrensinger - og de ulike materialgruppene er i stadig utvikling - ikke minst sett i et bærekraftperspektiv. Også når man ser på bruken innehar de ulik fordeler - og fungerer dermed som regel best i samspill. Debatten blir ofte preget av motsetningene - og hvem som er dårligst på hva - men i tiden fremover tror vi det vil bli enda mer fokus på hvordan de kan utfylle hverandre. Med de store behovene for både fornying og nybygging i årene fremover - burde det være nok av oppgaver for å holde en jevn god produksjonsflyt både for betongfabrikkene- og produsentene - samt de nyere trekonseptene.

Det at både Con-Form og Contiga nå satser såpass tungt i et områdene som allerede har brukbar dekning innen sine betongprodukter, er selvsagt et tegn på at man har stor tro på markedet fremover og at det både er behov for men også muligheter innenfor disse produktgruppene - og at markedet stadig vil utvikle seg. Bergen har hatt en noenlunde flat utvikling over tid - de har også merket dønningene av oljekrisen. Nå ser vi er mer stabilt utviklingsbilde, som vil kunne føre til en realisering av en rekke nye og spennende prosjekter - og her vil nok betongfolket jobbe målrettet og hardt for å opprettholde sitt produksjonsvolum og markedsposisjoner.