Statsbygg skjerper miljøkravene

Statsbygg skjerper sine miljøkrav til rådgivere, entreprenører og leverandører.

- Vår ambisjon er å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder, sier administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg. - Det betyr at vi vil stille stadig strengere miljøkrav til våre leverandører. Vi handler varer og tjenester fra byggenæringen for over tre milliarder i året. Mange vil derfor merke våre skjerpede krav.

Innskjerpingen vil skje gradvis i henhold til Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og langsiktige miljøambisjoner fram mot 2030. På sikt har Statsbygg ambisjon om at alle nybygg skal være nullutslippsbygg – bygget av materialer med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt med helse- og miljøskadelige stoffer. Videre vil Statsbygg at nasjonale føringer for miljøvennlig by- og stedsutvikling skal være førende for nye lokaliseringer når staten eier eller leier en bygning.

Innen 2014 må Statsbygg bygge opp og ha kompetanse til å gjennomføre nybygg på passivhusnivå, mens bygninger som totalrehabiliteres skal ligge på lavenerginivå. Før den tid vil Statsbygg sette i gang minst fem pilotprosjekter. Klimagassutslipp fra nybyggprosjekter skal dokumenteres. Energibruken i eksisterende bygg skal ned med fem prosent innen 2014, og ytterligere fem prosent innen 2020. Olje-, gass- og el-kjeler skal gradvis utfases som hovedkilde for oppvarming. Statsbygg vil også sette krav til at de 5-10 mest brukte materialene i alle nye byggeprosjekter skal ha miljødeklarasjon.

- Vi ønsker å være et forbilde og en pådriver for å løse miljøutfordringene i BAE-næringen, sier Christoffersen. - Vi vil derfor stille stadig strengere miljøkrav, samtidig som vi oppfordrer bransjen til å bygge opp sin miljøkompetanse, og vil gi dem pilotprosjekter å bryne seg på. Vi vil stadig videreutvikle vår egen miljøkompetanse og stille strengere miljøkravkrav til vår egen virksomhet.