Foto: Statsbygg

Statsbygg kjøper Møllergata 11

Som en del av utviklingen av det nye regjeringskvartalet har Statsbygg kjøpt eiendommen Møllergata 11 i Oslo hvor Krosby Møbler holder til.

Eiendommen overtas fra selger Krosby Møbler AS senest 1.oktober i 2019. Partene kan avtale en tidligere overtagelse forutsatt at selger har inngått avtale om leie eller kjøp av nye lokaler for sin virksomhet.

I utviklingen av det nye regjeringskvartalet har det lenge vært planer om at staten skulle erverve Møllergata 11. Dette er bekreftet i den statlige reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017.

Det nye regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata med hovedvekt av ny bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata. Tre av de skadde bygningene fra terrorudåden skal rives eller er revet. Møllergata 11 skal også rives.

– Møllergata 11 blir revet for å gjøre plass til en liten vei mellom de planlagte B- og C-byggene i det nye regjeringskvartalet. Det blir en fin en gjennomfartsåre for gående og syklende, og en klar forbedring av ferdselen øst-vest i området. Dette vil være en del av den byreparasjonen som det nye regjeringskvartalet representerer, forteller Pål Weiby, kommunikasjonsleder i Statsbygg.

Illustrasjonen viser en tenkt situasjon og ikke nødvendigvis slik det blir. Den viser dog klart hvordan kvartalsstrukturen åpnes opp. Ill. Statsbygg/Team Urbis