Finansminister Jan Tore Sanner hjemme på morgenen før han legger fram statsbudsjettet for 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

- Statsbudsjettet for 2021 skal ta Norge ut av koronakrisen

– Vi må leve med koronapandemien også neste år. Statsbudsjettet skal derfor sikre både godt smittevern og tiltak for å få flest mulig i jobb. Noen næringer vil fortsatt ha behov for ekstra hjelp til å komme gjennom krisen. Samtidig skal vi legge til rette for verdiskaping og grønn omstilling, for å møte utfordringene som ligger foran oss, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I meldingen skriver regjeringen at statsbudsjettet for 2021 bygger på regjeringens strategi for Norges vei ut av krisen: Skape mer og inkludere flere. Den økonomiske politikken skal bidra til å:

* Få folk tilbake i jobb: Vi må bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer tilbake i jobb.

* Sikre flere bein å stå på: Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv. Vi bygger vei og bane, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene.

* Skape en grønn fremtid: Vi må legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

* Bygge kompetanse: Vi skal sørge for at flere fullfører videregående skole og at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Vi skal videreutvikle Utdanningsløftet 2020.

* Inkludere flere: Alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidslivet og samfunnslivet.

* Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, og bevare et sterkt internasjonalt engasjement.

– Med statsbudsjettet 2021 viderefører regjeringen det langsiktige arbeidet for å styrke bærekraften og vekstgrunnlaget i norsk økonomi. Selv om økonomien nå går bedre, vil jeg understreke at krisen ikke er over. Budsjettet vi legger frem i dag skal bidra til å holde smitten nede, og til å skape vekst og arbeidsplasser, sier finansministeren.

I 2020 har det vært nødvendig å sette inn omfattende økonomiske tiltak for å dempe de negative konsekvensene av pandemien. I tråd med handlingsregelen har regjeringen økt bruken av oljepenger for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at Norge kommer best mulig ut av denne krisen, og for å hindre at det er de unge som ender opp med regningen, sier finansministeren.

Budsjettet for neste år er basert på at det fortsatt er behov for drahjelp fra finanspolitikken, men i mindre omfang enn i år. Mange av de midlertidige tiltakene fra akuttfasen er avviklet og bruken av oljeinntekter bringes tilbake til den langsiktige rettesnoren på tre prosent av fondsverdien. Pengebruken er likevel fortsatt klart høyere enn før utbruddet av pandemien, og samlet sett bidrar budsjettene for 2020 og 2021 til aktivitet og arbeidsplasser til neste år.

Dette er de viktigste tiltakene:

Få folk tilbake i jobb

Kraftfull finanspolitikk også i 2021 for aktivitet i hele landet

Lavere skatt

7000 nye tiltaksplasser

Sikre flere bein å stå på

45 milliarder til forskning og utvikling

Betydelige investeringer i vei og bane

Fortsatt høyt nivå på virkemidler for innovasjon og eksportfremme

Skatteendringer som styrker næringslivet:

Ytterligere kutt i skatt på arbeidende kapital

Økt skattefordel ved kjøp av aksjer i bedriften du jobber i

Omlegging av kraftskatten – gir selskapene likviditet når de investerer

Kildeskatt på 15 prosent på renter og royalties

Enklere regler

Skape en grønn fremtid:

Økt CO 2-avgift

2,7 milliarder kroner til fangst, transport og lagring av CO 2

«Grønn plattform»

Klimavennlige transportløsninger

Viderefører tiltak for grønn skipsfart og flåtefornyelse

Bygge kompetanse:

5000 flere studieplasser ved universiteter og høgskoler

2100 flere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, inkludert Industrifagskolen

Legge til rette for at flere kan fullføre videregående opplæring

900 millioner kroner til kompetansereformen «Lære hele livet»

Gjøre det lettere å kombinere utdanning og jobb

Forlenger muligheten for å kombinere dagpenger med kompetansepåfyll til 1. juli

Inkludere flere:

Arbeidsmarkedstiltak: Prioritere unge og utsatte grupper

Inkluderingsdugnaden:

Jobbstøtte

Mentorordning og lønnstilskudd

Jobbtrening

Opplæringskoordinator

Integrering:

Jobbsjansen

Språkopplæring

Frihet fra negativ sosial kontroll

Tolketjenester

Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, og internasjonalt engasjement

Økt barnetrygd og engangsstønad

Utvide prøveprosjekt med fritidskort for barn

Øke tilskudd for å delta i ferie- og fritidsaktiviteter

Utvide moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Prioritere god sykehusøkonomi og gode helsetjenester

3,5 milliarder i økte bevilgninger til forsvarssektoren

Videreføre de 400 nye politistillingene

Opprettholde bistandsmidler på 1 prosent av BNI.

Les mer her