Statens vegvesen med nytt distriktsvegkontor i Oslo

Statens vegvesen Oslo og Statens vegvesen Akershus ble fra nyttår lagt ned og erstattet med regionvegkontor på Lillehammer og nye distriktsvegkontorer i Oslo og på Romerike. Lene Mürer (40) overtar som ny distriktsvegsjef i Stor-Oslo distrikt.

Det nye distriktsvegkontoret i Oslo omfatter kommunene Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski, Vestby og Ås. - Jeg gleder med enormt til å jobbe med transportutfordringene knyttet til hovedstaden. Nå som vi får ett område med Oslo og kommunene langs fjorden, øker muligheten for å se Osloregionen under ett. Oslo er et enormt knutepunkt der en rekke ulike transportbrukere har forskjellige behov. Det blir ingen lett oppgave å forene ønskene til alle disse grupperingene, men det gjør jobben ekstra spennende og interessant, forteller en entusiastisk distriksvegsjef. Konkurranseutsetting old Fra nyttår ble produksjonsvirksomheten til Statens vegvesen skilt ut som eget statlig aksjeselskap. Det betyr at Staten vegvesen ikke lenger har egne produksjonsmedarbeidere innen anleggsvirksomhet og drift- og vedlikehold av vegnettet. Alt dette settes nå ut på anbud til eksterne leverandører. Statens vegvesen ren myndighetsetat - Statens vegevesen blir nå en ren forvaltningsetat der vi enkelt sagt står ansvarlig for å utarbeide analyser for transportbehov, utrede planer for aktuelle utbyggingsprosjekter og sørge for at prosjektene blir gjennomført. Vi skal også sørge for at drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene tilfredsstiller gjeldende standard. I tillegg har vi et ansvar for trafikksikkerhet i distriktet. De tre trafikkstasjonene på Billingstad, Risløkka og Drøbak inngår også i distriktets ansvar. Vegtrafikksentralen ligger formelt under det nye regionvegkontoret på Lillehammer, men vil ha løpende kontakt med distriktsvegkontoret i Oslo, forteller Mürer. Stor-Oslo distrikt inngår sammen distriktene Romerike, Østfold, Glåmdal, Hedemarken/Østerdalen, Vestoppland og Gudbrandsdalen i den nyopprettete regionen, Region øst. Det nye regionvegkontoret i Region øst er lagt til Lillehammer. På landsbasis er det fra nyttår fem regioner underlagt Vegdirektoratet. Økt effektivitet Hensikten med den nye organiseringen er å øke effektiviteten og styrke Statens vegvesen som en kundeorientert etat og profesjonell byggherre. Mer ressurser skal gå til trafikksikkerhet, vedlikehold og utbygging, mindre til ledelse og administrasjon, sier Mürer. Store prosjekter De store prosjektene i Osloområdet, eksempelvis Bjørvika, Ring 3 Sinsen-Økern og Vestkorridoren ligger formelt under det nye regionvegkontoret på Lillehammer. Men selv om de overordnede strategiske beslutningene vil bli tatt der, vil den daglige kontakten med våre kunder skje fra Stor-Oslo distriktsvegkontor, sier Mürer.