Resultatet etter 364 tilsyn ble 100 stans av usikret arbeid i høyden. Foto: Arbeidstilsynet.Et typisk funn i tilsynene var provisoriske arbeidsplattformer som ikke er i tråd med regelverket. Foto: Arbeidstilsynet.På tilsyn kommer Arbeidstilsynet ofte over sager der spaltekniv og bladvern er fjernet. Dette er verneinnretninger som er helt nødvendige for å forhindre skader. Foto: Arbeidstilsynet.Usikrede hull, heissjakter eller trappehull er noe Arbeidstilsynet ofte kommer over på tilsyn. Foto: Arbeidstilsynet.

Stanset farlig arbeid på en av tre byggeplasser

I september gjennomførte Arbeidstilsynet 364 tilsyn med farlig arbeid i høyden og farlig bruk av sag, og en tredjedel av tilsynene førte til at arbeidet ble stanset.

– Usikret arbeid i høyden eller arbeid med sag uten verneinnretning kan være svært farlig og få store konsekvenser ved en ulykke, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å få færre fallulykker og færre kuttskader på hender og fingre. Arbeidstilsynet kontrollerte primært om arbeid i høyden ble utført på en sikker måte og om sager som var i bruk hadde påmontert verneinnretninger.

– Det er arbeidsgiver som har ansvar for sikkerheten. Det er likevel viktig å fremheve at arbeidsmiljøloven gir arbeidstakerne både en rett og en plikt til å avbryte arbeid som de mener ikke kan utføres uten å medføre fare for liv eller helse, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet skriver i meldingen at resultatet etter 364 tilsyn ble 100 stans av usikret arbeid i høyden. Arbeidstilsynet stanset også bruken av 30 sager som manglet verneinnretninger. I 60 saker vurderer Arbeidstilsynet å ilegge overtredelsesgebyr. Dette er et høyt tall, men likevel en klar forbedring fra tilsvarende aksjon høsten 2018 da andelen av tilsynene der overtredelsesgebyr ble vurdert var over dobbelt så stor.

– Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne jobber sikkert i høyden, og at arbeidsutstyr som sag er utstyrt med pålagte verneinnretninger. Vi stanser arbeidet når det er overhengende fare for liv og helse, og kan også ilegge overtredelsesgebyr ved brudd som utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne, sier Vollheim.

Arbeidstilsynets hovedfokus er å verne arbeidstakerne og å bedre arbeidsmiljøtilstanden, og bruk av overtredelsesgebyr har vært et viktig virkemiddel de siste årene.

– I denne aksjonen er overtredelsesgebyr vurdert i langt færre tilsyn enn etter tilsvarende aksjon i 2018. Det kan tyde på at bruken av overtredelsesgebyr har hatt en preventiv virkning og dermed bidratt til en positiv effekt på sikkerheten i deler av byggebransjen, sier Vollheim.